TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Mô phỏng trường thủy động lực học vùng cửa sông Hàn với kịch bản nước biển dâng do biến đổi khí hậu

24/08/2021

Hiện tượng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đang là vấn đề được quan tâm nghiên cứu. Thống kê cho thấy mực nước biển trung bình toàn cầu năm 2017 đã tăng 77mm so với năm 1993. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với nước ta mà trực tiếp là các địa phương vùng ven biển. Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực miền trung với tiềm năng về du lịch và khai thác vận tải đường thủy. Cửa sông Hàn là một trong các cửa sông chính của hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đổ ra biển Đông thông qua vịnh Đà Nẵng. Chế độ thủy động lực học vùng cửa sông Hàn ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề tiêu thoát lũ và vận tải đường thủy. Bài báo trình bày kết quả ứng dụng dụng mô hình toán hai chiều ngang mô phỏng chế độ thủy động lực học khu vực cửa sông Hàn - thành phố Đà Nẵng với các kịch bản nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu.

1. MỞ ĐẦU

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH

2.1. Vùng nghiên cứu

2.2. Xây dựng mô hình

3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

3.1. Các kịch bản mô phỏng

3.2. Mô phỏng trường dòng chảy lũ với các kịch bản nước biển dâng

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Nam Bình và cs. (2017), Ảnh hưởng của công trình chính trị đến trường dòng chảy lũ khu vực hạ lưu sông Hàn, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 60.

[2] Bộ Tài nguyên và môi trường (2016), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân cho Việt Nam, nhà xuất bản tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam.

[3] DHI, (2011), MIKE21/3 Coupled model FM, User guide.

[4] Rebecca Lindsey (2018), Climate Change: Global Sea Level, https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level.

[5] Lê Văn Nghị (2013), Tính toán thủy lực, xác định giải pháp tăng khả năng tiêu úng, thoát lũ giảm thiểu thiên tai của đập An Trạch nằm trong tiểu dự án "Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch thành phố Đà Nẵng" thuộc dự án "Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam", Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam;

[6] Viện Quy hoạch Thủy lợi (2003), Quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực Vu Gia - Thu Bồn.


Chi tiết bài báo xem tại đây: Mô phỏng trường thủy động lực học vùng cửa sông Hàn với kịch bản nước biển dâng do biến đổi khí hậu

Lê Văn Nghị
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Hoàng Nam Bình
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Lương Nguyễn Hoàng Phương
Trường Đại học Đông Á

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI