TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2021

13/05/2021

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM NĂM 2021

TT

Họ và tên

Năm công nhận (GS, PGS)

Chức vụ, đơn vị công tác

Lý lịch khoa học
 

1

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt

2019

Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

2

GS.TS. Trần Đình Hòa

2013

Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

3

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong

2020

Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

4

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

2016

NCVCC, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

 

5

GS.TS. Lê Văn Nghị

2019

Phó Giám đốc Phòng TNTĐ Quốc gia về ĐLHSB

 

6

GS.TS. Tăng Đức Thắng

2013

NCVCC, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

 

7

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh

2018

Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính

 

8

PGS.TS. Phùng Vĩnh An

2010

Giám đốc Trung tâm, Viện Thủy công

 

9

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng

2013

Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về ĐLHSB

 

Ý kiến góp ý: