TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh

24/09/2021

Ngày 17/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Phạm Thế Vinh với tên đề tài: "Nghiên cứu vai trò của bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn - Đồng Nai”. Chuyên ngành:Kỹ thuật Tài Nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12

Buổi Lễ bảo vệ luận án được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Luận án của NCS được sự hướng dẫn khoa học của GS.TSKH.Nguyễn Ân Niên và GS.TS. Tăng Đức Thắng.

Tham dự buổi Lễ bảo vệ luận án có các đại biểu gồm:

- Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện theo Quyết định số 276/QĐ-VKHTLVN ngày 22/6/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi  Việt Nam: GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Phạm Hồng Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành chính phụ trách công tác đào tạo sau đại học.

- Đại diện Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, cóPGS. TS  Trần Bá Hoằng -  Viện trưởng Viện KHTL miền Nam, PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng Phó Viện trưởng Viện KHTL miền Nam, Lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính.

- Đến dự có đại diện Hội đồng Khoa học Viện, các cán bộ chủ chốt của Viện, cán bộ khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện; gia đình và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh.

Một số thông tin khoa học chính của luận án:

1. Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và những đề nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu của luận án:

a. Ý nghĩa khoa học: Làm rõ mối liên hệ giữa bãi triều với mực nước và lưu lượng trên sông từ đó mô phỏng để định lượng tác động của bãi triều trên sông Sài Gòn - Đồng Nai.

b. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho quy hoạch, quản lí, khai thác sử dụng tài nguyên đất và nước hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai.

c. Những đề nghị sử dụng:  Sử dụng trong nghiên cứu, quy hoạch, quản lí, thiết kế xây dựng và vận hành các công trình ở hạ lưu sôngĐồng Nai, cũng như ở những khu vực trũng thấp chịu tác động của thuỷ triều.

2. Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án :

Luận án đã xác lập, dự báo được mối quan hệ giữa mức độ thay đổi các đặc trưng (diện tích, vị trí) bãi triều đến mực nước và lưu lượng trong sông, lượng hóa tác động của bãi triều đến mực nước và lưu lượng trên sông thuộc hạ lưu lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai.

Luận án tiến sỹ có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Số liệu đầu vào cửa luận án có độ tin cậy, các phương pháp sử dụng phù hợp với nội dung, các kết quả tính toán các kịch bản đưa ra của luận án phù hợp với qui luật biến động các đặc trưng dòng triều.

Nội dung luận án đáp ứng được yêu cầu đối với luận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật Tài Nguyên nước.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: 7/7 phiếu tán thành (đạt 100% số phiếu tán thành), công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh.

Luận án của nghiên cứu sinh đáp ứng được các yêu cầu đối với luận án tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành: Kỹ thuật Tài Nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12.

Hội đồng đánh giá luận án đã nhất trí đề nghị Cơ sở đào tạo sau đại học - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm thủ tục đề nghị công nhận học vị tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh theo quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 (Xem thêm phần tóm tắt Luận án của NCS Phạm Thế Vinh tại địa chỉ www.siwrr.org.vn, mục Đào tạo)

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:

Theo siwrr.org.vn

Ý kiến góp ý: