TextBody

, 28/09/2023

Huy chương 2

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

GS.TS. TRẦN ĐÌNH HÒA
GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

TS. NGUYỄN TIẾP TÂN
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN