TextBody

, 27/09/2021

Huy chương 2

Khung thép bỏ đá dạng bậc nước gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công

01/09/2021

Trong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn thời gian dẫn dòng thi công kéo dài vài ba năm; do đó khi xả lưu lượng dẫn dòng thi công vào mùa lũ qua cống hay tuy nen … sẽ rất tốn kém. Vì vậy, một số nước đã nghiên cứu và áp dụng biện pháp xả lũ thi công qua đập xây dở dạng bậc nước. Bài viết nêu một số ý kiến về khung thép bỏ đá dạng bậc nước gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Chế độ thủy lực trên bậc nước

1.2. Tính kết cấu cho rọ đá

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Xác định các thông số thủy lực

2.2. Lý thuyết tính toán

2.3. Kết quả tính toán kết cấu

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] QCVN 04-05-2012, Công trình thủy lợi- Các quy định chủ yếu về thiết kế.

[2] TCVN 9147-2012, Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

[3] TCVN 9610-2012, Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng.

[4] X.V.ZBAS, thủy lực chặn lòng sông, Võ Phán, Trương Nhật Thanh dịch, NXB KHKT, năm 1974.

[5] Viện Năng Lượng (2002), Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình công trình thủy điện Tuyên Quang.

[6] Viện Khoa học Thuỷ lợi (2006), Báo cáo kết quả nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực xả lũ thi công qua đập đá đổ đắp dở, công trình Cửa Đạt, Thanh Hóa.

[7] Trần Quốc Thưởng, (2005): Thí nghiệm mô hình thủy lực - NXB xây dựng, Hà Nội.

[8] Trần Quốc Thưởng (2008): Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước mã số 6-201J

[9] Nguyễn Vũ Việt (2017): Xả lũ thi công qua tràn tạm – NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Khung thép bỏ đá dạng bậc nước gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công

Nguyễn Vũ Việt
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI