TextBody

, 01/03/2024

Huy chương 2

Khai thác bền vững nước dưới đất dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ: Nhu cầu dùng nước và khả năng đáp ứng của các thấu kính nước nhạt

29/11/2023

Tiếp theo bài báo “Khai thác bền vững nước dưới đất dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ: 1. Tài nguyên nước dưới dất và trữ lượng có thể khai thác”, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu nhu cầu nước nước sinh hoạt, sản xuất trong vùng và khả năng đáp ứng của các thấu kính nước nhạt ven biển này. Về tổng thể, nguồn nước trong các thấu kính đáp ứng lâu dài nhu cầu nước trong vùng. Cụ thể, giữ nguyên lượng khai thác phục vụ sản xuất hiện tại (15.661 m3/ngày), chỉ tính sự gia tăng nhu cầu nước sinh hoạt, đến 2035 nhu cầu dùng nước trên toàn vùng ước tính là 83.598 m3/ngày, thấp hơn nhiều so với tổng trữ lượng có thể khai thác (263.355 m3/ngày), bằng 31,8%. Như vậy, sau khi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, còn khoảng 179.757 m3/ngày (68,2% tổng trữ lượng có thể khai thác) dành cho sản xuất. Tuy nhiên, phân tích từng thấu kính chỉ ra rằng, mức độ đảm bảo biến động theo thấu kính. Chưa tính đến khai thác phục vụ sản xuất tăng thêm sau 2017, thấu kính Hoàng Mai – Diễn Châu có thể bị khai thác quá giới hạn ngay đầu những năm 2025-2030. Nguy cơ cũng có thể sớm diễn ra sau 2035 đối với thấu kính Nghi Xuân và Thạch Hà – Cẩm Xuyên.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. TRỮ LƯỢNG CÓ THỂ KHAI THÁC VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁC THẤU KÍNH NƯỚC NHẠT

3. NHU CẦU NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CÁC THẤU KÍNH NƯỚC NHẠT

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vũ Đình Hùng và nnk (2023). Khai thác bền vững nước dưới đất dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ, Việt Nam: 1. Tài nguyên nước dưới đất và trữ lượng có thể khai thác. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số tháng 8/2023.

[2] Nguyễn Thành Công và nnk (2019). Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong cồn cát ven biển phục vụ sinh hoạt vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung Bộ”, mã số ĐTĐL.CN-62/15.

[3] Tổng cục thống kê (2017, 2018). Niên giám thống kê toàn quốc 2016 và 2017. NXB Thống kê.

[4] Cục thống kê Nghệ An (2017, 2018). Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2016 và 2017. NXB Thống kê.

[5] Cục thống kê Hà Tĩnh (2017, 2018). Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2016 và 2017. NXB Thống kê.

[6] Cục thống kê Quảng Bình (2017, 2018). Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2016 và 2017. NXB Thống kê.

[7] Cục thống kê Quảng Trị (2017, 2018). Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2016 và 2017. NXB Thống kê.

[8] Tổng cục thống kê (2022). Niên giám thống kê toàn quốc năm 2021. NXB Thống kê.

[9] UNESCO (2007). Groundwater Resources Sustainability Indicators. IHP/2007/GW-14, 123 pages.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Khai thác bền vững nước dưới đất dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ: Nhu cầu dùng nước và khả năng đáp ứng của các thấu kính nước nhạt

Vũ Đình Hùng, Nguyễn Thành Công, Trần Văn Quang
Viện Thủy Công
Vũ Ngọc Quỳnh
Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Tiếp Tân
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: