TextBody

, 21/04/2024

Huy chương 2

Khả năng cấp nước của hồ Tonle Sap trong mùa khô

07/12/2022

Lưu vực Tonle Sap, với kho nước trung tâm là hồ Tonle Sap đóng vai trò rất quan trọng đối với hạ du hồ (Campuchia và Việt Nam) trong cả mùa mưa và mùa khô. Dù đã có các nghiên cứu về khả năng cấp nước cho hạ du hồ trong một số trường hợp, nhưng chưa có nghiên cứu nào về cấp nước của hồ trong trường hợp tổng quát. Nghiên cứu của chúng tôi đã giải quyết vấn đề này.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, dòng chảy từ hồ Tonle Sap ra sông Mê Công mùa khô có liên quan chặt chẽ đến dòng chảy năm lưu vực Mê Công (dòng chảy năm trạm Kratie). Kết quả tính toán dòng chảy theo các tháng mùa khô phù hợp tốt với số liệu quan trắc trong giai đoạn nghiên cứu 2013-2019, và đã chỉ ra rằng, hồ đóng vai trò quan trọng trong cấp nước cho hạ du của nó trong thời gian mùa khô. Với những năm vừa và rất ít nước hồ chỉ có tác dụng đáng kể từ tháng 12 đến tháng 2; các tháng 3, 4 dòng chảy không đáng kể, thậm chí còn có dòng chảy ngược từ sông Mê Công vào hồ.

1. GIỚI THIỆU CHUNG *

2. VẤN ĐỀ, NGUỒN SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.Vấn đề nghiên cứu

2.2. Nguồn số liệu

2.3. Phương pháp và công cụ nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Các thành phần nguồn nước lưu vực Tonle Sap

3.2. Bốc hơi

3.3. Dòng chảy từ các tiểu lưu vực vào hồ Tonle Sap trong mùa khô

3.4. Dòng chảy từ lưu vực Tonle Sap ra sông Mê Công trong mùa khô

4. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

4.2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Nghiên cứu tác động thủy điện dòng chính Mê Công đến Đồng bằng sông Cửu Long (MDS), do HDR và DHI thực hiện.

[2] Tăng Đức Thắng, Phạm Văn Giáp, Nguyễn Thanh Hải, Tô Quang Toản, Nguyễn Văn Hoạt, Phạm Ngọc Hải và Nguyễn Phương Mai (2021), Tác động của hồ chứa lưu vực mê công đến tích nước của hồ Tonle Sap thời kỳ cuối mùa mưa – đầu mùa khô, Tạp chí KHCN Thủy lợi, 2021.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2020), “Báo cáo giai đoạn 1, Đề tài Nhà nước KC08, 25/16-20: Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long ”, do Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm.

[4] ADB (2014), Cambodian water resources profile.

[5] M. Kummu, S. Tes, S. Yin, P. Adamson, J. Józsa, J. Koponen, J. Richey and J. Sarkkula Water balance analysis for the Tonle Sap Lake–floodplain system, J. Hydrological processes hydrol. process. 28, 1722–1733 (2014).

[6] Mekong River Commission (MRC), trang WEB: “http://www.mrcmekong.org”.

[7] Mekong River Commission (MRC, 2005), “Overview of the Hydrology of the Mekong Basin”.

[8] Mekong river commission (2017), The Council Study, Study on the sustainable management and development of the Mekong River, including impacts of mainstream hydropower projects, Vientiane.

[9] MRC(2019), State of the basin report 2018, Vientiane: Mekong River Commission Secretariat.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Khả năng cấp nước của hồ Tonle Sap trong mùa khô

Tăng Đức Thắng, Phạm Văn Giáp
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: