TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Kết quả về điều tra, khảo sát hiện trạng nuôi trồng thủy sản, hệ thống công trình thủy lợi cấp thoát nước và nghiên cứu đề xuất mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

23/05/2024

Vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình mang nhiều nét đặc trưng riêng khi hằng năm bãi bồi tiến ra biển khoảng 60 m. Nhờ có các tuyến đê quai lấn biển, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Kim Sơn đang có xu hướng phát triển mạnh, góp phần đáng kể vào sự đổi thay của mảnh đất này. Tuy nhiên thách thức rất lớn đối với nuôi trồng thủy sản tại Kim Sơn hiện nay là hệ thống thủy lợi cấp thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả, tình trạng ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng ngày càng tăng. Vấn đề cấp nước biển sạch chủ động đang là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm, đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản. Bài báo này giới thiệu kết quả về điều tra, khảo sát hiện trạng nuôi trồng thủy sản, hệ thống công trình thủy lợi cấp thoát nước và đề xuất mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng nuôi trồng thủy sản

3.1.1. Diện tích và sản lượng

3.1.2. Các đối tượng nuôi và hình thức nuôi

3.1.3. Thực trạng các ao nuôi

3.1.4. Tình hình môi trường, dịch bệnh

3.1.5. Một số tồn tại trong hoạt động NTTS tại vùng nghiên cứu

3.2. Thực trạng công trình thủy lợi cấp, thoát nước

3.3. Đề xuất mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn

3.3.1. Cơ sở đề xuất mô hình cấp nước biển sạch

3.3.2. Đề xuất mô hình cấp nước biển sạch

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình (2022), Báo cáo nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành phương án phát triển thủy sản thời kỳ 2021 – 2030.

[2] Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình (2022), Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đề xuất các mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn”.

[3] Viện Thủy công (2023), Báo cáo thực trạng và phân tích hiệu quả các mô hình nuôi trồng thủy sản khu vực bãi bồi phía trong, ngoài phạm vi đê Bình Minh 2.

[4] Viện Thủy công (2023), Báo cáo phân tích hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi cấp thoát nước nuôi trồng thủy sản khu vực bãi bồi trong, ngoài phạm vi đê Bình Minh 2.

[5] Viện Thủy công (2023), Báo cáo đánh giá và nghiên cứu đề xuất các mô hình cấp nước biển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Kết quả về điều tra, khảo sát hiện trạng nuôi trồng thủy sản, hệ thống công trình thủy lợi cấp thoát nước và nghiên cứu đề xuất mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

Phan Đình Tuấn, Vũ Bá Thao, Phạm Đức Hưng,
Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Thanh Tâm

Viện Thủy Công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: