TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Kết quả nghiên cứu xây dựng định mức lao động trong quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tỉnh Đắk Lắk

31/03/2022

Định mức lao động (ĐMLĐ) là một trong số các định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) quan trọng trong công tác quản lý, khai thác (QLKT) và bảo vệ công trình thuỷ lợi (CTTL). Định mức lao động là cơ sở để các đơn vị bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý và là căn cứ để các cấp quản lý lập kế hoạch và nghiệm thu các nhiệm vụ công ích được giao. Theo Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thì việc xây dựng định mức là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay, trên cả nước mới chỉ có 1 số tỉnh tổ chức xây dựng định mức cho các tổ chức thủy lợi cơ sở (TLCS), trong đó có ĐMLĐ. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày cách tiếp cận, phương pháp và kết quả nghiên cứu xây dựng định mức lao động cho công tác QLKT CTTL do các tổ chức TLCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quản lý, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện công tác này trên thực tiễn. Kết quả nghiên cứu là bài học cho việc phát triển và áp dụng công cụ định mức trong công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cách tiếp cận

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH

3.1 Hồ chứa

3.2. Đập Dâng

4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

4.1. Quy trình xây dựng định mức lao động

4.2. Trình tự xây dựng đinh mức lao động

5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ THẢO LUẬN

5.1 Kết quả tính toán

5.2. Một số thảo luận

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

[2] Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ, Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

[3] Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính Phủ, Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

[4] Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

[5] Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh;

[6] Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

[7] Nguyên Phúc, 2019. Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Bài báo đăng tải trên https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/39593902-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noidong.html.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Kết quả nghiên cứu xây dựng định mức lao động trong quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tỉnh Đắk Lắk

Trương Công Tuân
Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: