TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Đinh Văn Đạo

19/04/2023

PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định thành lập Hội đồng

Sáng ngày 19/4/2023, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Họp hội đồng đánh giá luận án TSKT cấp Viện cho NCS. Đinh Văn Đạo với đề tài “Nghiên cứu tác động của phân bổ chi phí quản lý vận hành đến hiệu quả quản lý các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ”. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 09 58 02 12

Tham dự buổi họp về phía cơ sở đào tạo của Viện có GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện - Thủ trưởng Cơ sở đào tạo - Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo Ban Tổ chức Hành chính; Cán bộ khoa học trong và ngoài Viện; đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của NCS.

NCS. Đinh Văn Đạo trình bày báo cáo kết quả Luận án trước Hội đồng

Vùng đồng bằng sông Hồng có khoảng 3.421 hệ thống tưới tiêu bằng động lực quy mô nhỏ có công suất dưới 1000m3/h (HTT) nhưng cấp nước tưới cho phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp. Các HTT được quản lý vận hành (QLVH) bởi các tổ QLVH của tổ chức khai thác công trình thủy lợi (CTTL) của nhà nước và được nhà nước hỗ trợ kinh phí QLVH. Do nguồn kinh phí và năng lực quản lý còn hạn chế nên hiệu quả QLVH chưa được như kỳ vọng, HTT có nguy cơ xuống cấp nên các tổ chức khai thác đang cần có những giải pháp, hướng dẫn phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả và nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, sử dụng hiệu quả hơn ngân sách hỗ trợ. Mặt khác, chuyển đổi sang cơ chế thị trường đòi hỏi các tổ chức khai thác nâng cao tính tự chủ tài chính và người dùng nước phải trả tiền nên cần thiết có cơ cấu chi phí (CCCP) hiệu quả, làm căn cứ để thực hiện các chính sách đổi mới quản lý tưới một cách tối ưu nhất.

Thực tế hiện nay các đánh giá hiệu quả QLVH mới chỉ dựa vào phương pháp thông thường, bằng các chỉ tiêu kỹ thuật nhưng chưa chỉ ra được nguyên nhân và giải pháp mang tính định lượng. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu là hao phí, chi phí đầu vào và diện tích tưới của HTT và áp dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA) phân tích, xác định chỉ số hiệu quả QLVH, CCCP hiệu quả. Trên cơ sở đó xem xét tác động khi áp dụng CCCP hiệu quả trong phân bổ chi phí ở cả về khía cạnh kỹ thuật và kinh tế đến hiệu quả QLVH từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả QLVH và bền vững công trình. Do vậy “Nghiên cứu tác động của phân bổ chi phí quản lý vận hành đến hiệu quả quản lý các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ” có nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn làm cơ sở đề xuất giải pháp phân bổ sử dụng và hỗ trợ kinh phí cho QLVH các HTT.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng được cơ sở khoa học trong việc áp dụng phương pháp màng bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả QLVH các HTT; Xác định được chỉ số hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, CCCP và tác động khi áp dụng các CCCP đầu vào hiệu quả trong phân bổ nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hiệu quả QLVH các HTT.

Qua quá trình triển khai các nội dung nghiên cứu, Luận án đã tổng quan và phân tích chỉ ra được tính cấp thiết và cách tiếp cận mới trong đánh giá hiệu quả QLVH hệ thống tưới là theo hướng quản lý dịch vụ và cơ chế thị trường. Phân tích và xây dựng được cơ sở khoa học trong việc áp dụng phương pháp DEA trong đánh giá hiệu quả QLVH các HTT. Đưa ra được các chỉ số hiệu quả kỹ thuật bình quân TECRS là 0,924 và TEVRS là 0,946; chỉ số hiệu quả quy mô bình quân chung SE là 0,977; chỉ số hiệu quả phân phối bình quân AECRS là 0,79 và AEVRS là 0,856; chỉ số hiệu quả chi phí tối ưu CECRS là 0,731 và CEVRS là 0,812. Chỉ ra được các suất chi phí chung và suất chi phí của từng yếu tố đầu vào, từ đó xác định được các CCCP ở các lớp hiệu quả kỹ thuật, kỹ thuật tối ưu và kinh tế. Xem xét đánh giá mức độ tác độ ng tăng diện tích trên đơn vị chi phí và giảm chi phí khi áp dụng các CCCP hiệu quả để phân bổ và sử dụng nguồn lực chi phí trong nâng cao hiệu quả QLVH các HTT. Chỉ ra mức hiệu quả khi áp dụng CCCP hiệu quả để phân bổ và sử dụng các yếu tố đầu vào.

Sau khi nghe nhận xét và nghe các ý kiến của các thành viên phản biện, các thành viên trong Hội đồng; các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các cơ quan, tổ chức ngoài Viện, Hội đồng đã họp kín và bỏ phiếu. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Đình Hòa đã đọc Nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cho NCS. Đinh Văn Đạo.

Theo Nghị quyết, Luận án đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đề tài nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn cao, các nội dung thiết thực và kết quả nghiên cứu có độ tin cậy và có tính khả thi. Các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trung ương và địa phương, tham khảo kết quả nghiên cứu của luận án để xây dựng các cơ cấu chi phí hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, quản lý tưới trong các HTT; Các cơ quan khoa học, đào tạo có thể tham khảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển hướng nghiên cứu của luận án.

Luận án của NCS đã có 02 đóng góp mới đó là Nghiên cứu áp dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA) để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và kinh tế trong quản lý vận hành các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ; Đã xác định và đánh giá cụ thể tác động của các chỉ số hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, cơ cấu chi phí hiệu quả trong phân bổ nguồn lực cho các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ vùng ĐBSH nghiên cứu điển hình tại Thành phố Hải Phòng.

Tại Nghị quyết, Hội đồng yêu cầu NCS. Đinh Văn Đạo bổ sung thống kê các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luận án; làm nổi bật hơn đóng góp mới của luận án; chi tiết hơn nội dung giải pháp nâng cao hiệu quả QLVH và HTT; chỉnh sửa kết luận, kiến nghị, danh mục viết tắt, tài liệu tham khảo, thuật ngữ chuyên môn, lỗi chính tả; tiếp thu hoàn thiện luận án theo những ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng.

Về mức độ đáp ứng yêu cầu của Luận án, Luận án đã được thực hiện nghiêm túc, đề tài nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn cao, các nội dung thiết thực và kết quả nghiên cứu có độ tin cậy và có tính khả thi trong thực tiễn; Khối lượng và hàm lượng khoa học của Luận án đã đáp ứng được yêu cầu của Luận án Tiến sỹ; Hình thức trình bày của luận án hợp lý, logic và theo đúng hướng dẫn về trình bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Luận án tiến sỹ.

Với kết quả 7/7 thành viên tán thành trong đó có 03 phiếu xuất sắc, Hội đồng kiến nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam công nhận và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Đinh Văn Đạo, sau khi đã chỉnh sửa luận án theo yêu cầu của Hội đồng.

Hội đồng đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết.

Ý kiến góp ý: