TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Các phương pháp kiểm tra định lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa: Áp dụng cho lưu vực sông Cả

Các phương pháp kiểm tra định lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa: Áp dụng cho lưu vực sông Cả

Phương pháp xây dựng đường suy giảm dòng chảy mùa kiệt: Áp dụng cho lưu vực Thành Mỹ, Quảng Nam

Phương pháp xây dựng đường suy giảm dòng chảy mùa kiệt: Áp dụng cho lưu vực Thành Mỹ, Quảng Nam

Đánh giá đặc trưng hình thái lưu vực suối đến sự hình thành lũ bùn đá khu vực miền núi phía Bắc

Đánh giá đặc trưng hình thái lưu vực suối đến sự hình thành lũ bùn đá khu vực miền núi phía Bắc

Đánh giá khả năng ngăn mặn, hớt ngọt của công trình Âu Kim Đài đối với khu vực Nam Ninh Bình

Đánh giá khả năng ngăn mặn, hớt ngọt của công trình Âu Kim Đài đối với khu vực Nam Ninh Bình

Kết cấu phụ bể tiêu năng, tràn xả lũ đặt giữa lòng sông, cột nước cao, lưu lượng lớn

Kết cấu phụ bể tiêu năng, tràn xả lũ đặt giữa lòng sông, cột nước cao, lưu lượng lớn

Thành phần loài và vai trò của động vật đáy trong nuôi trồng thủy sản vùng biển Kiên Giang

Thành phần loài và vai trò của động vật đáy trong nuôi trồng thủy sản vùng biển Kiên Giang