TextBody

, 21/04/2024

Huy chương 2

Ước tính dòng vận chuyển trầm tích dọc bờ khu vực biển ven bờ nghĩa hưng, nam định và Kim Sơn, Ninh Bình

Ước tính dòng vận chuyển trầm tích dọc bờ khu vực biển ven bờ nghĩa hưng, nam định và Kim Sơn, Ninh Bình

Diễn biến đường bờ khu vực cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình qua phân tích ảnh viễn thám

Diễn biến đường bờ khu vực cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình qua phân tích ảnh viễn thám

Ứng dụng thuật toán SVM dự báo chiều dài nước nhảy trên kênh hình thang cân

Ứng dụng thuật toán SVM dự báo chiều dài nước nhảy trên kênh hình thang cân

Ứng dụng mô hình vật lý nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp tiêu giảm sóng nhằm nâng cao an toàn cho đê biển Nam Định

Ứng dụng mô hình vật lý nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp tiêu giảm sóng nhằm nâng cao an toàn cho đê biển Nam Định

Nghiên cứu biến động mặt cắt nuôi bãi biển nhân tạo trên mô hình vật lý máng sóng lòng động

Nghiên cứu biến động mặt cắt nuôi bãi biển nhân tạo trên mô hình vật lý máng sóng lòng động

Mô hình vật lý trong nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím piano

Mô hình vật lý trong nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím piano