TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu mở rộng phạm vi làm việc của máy bơm hướng trục cỡ lớn bằng phương pháp xoay cánh

Nghiên cứu mở rộng phạm vi làm việc của máy bơm hướng trục cỡ lớn bằng phương pháp xoay cánh

Phân tích diễn tiến ngập úng theo không gian và thời gian ở cù lao Hưng Phong, tỉnh Bến Tre dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1

Phân tích diễn tiến ngập úng theo không gian và thời gian ở cù lao Hưng Phong, tỉnh Bến Tre dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tiêu thoát và chống ngập cho khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tiêu thoát và chống ngập cho khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu chế độ thủy động lực và bồi xói khu vực cồn Kiến, cồn Bùn, cồn Lác trên sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu chế độ thủy động lực và bồi xói khu vực cồn Kiến, cồn Bùn, cồn Lác trên sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu sử dụng kết hợp hầm gom nước bổ sung làm tháp điều áp của trạm thủy điện

Nghiên cứu sử dụng kết hợp hầm gom nước bổ sung làm tháp điều áp của trạm thủy điện

Phân tích khả năng xói ngầm của đập đất hồ chứa nước Thủy Yên, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phân tích khả năng xói ngầm của đập đất hồ chứa nước Thủy Yên, tỉnh Thừa Thiên Huế