TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

20/11/2021

HỒ SƠ CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 

TT

Họ và tên

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Hồ sơ ứng viên

I

Ứng viên PGS

 

 

 

1

Lê Xuân Quang

Thủy lợi, Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tập 1

Tập 2

Ý kiến góp ý: