TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

MỤC LỤC

Lời nói đầu

.............................................................................................................................

3

 

 

 

Chương 1.

CÁC KHÁI NIỆM

 

1.1

TỔNG QUAN CÁC LƯU VỰC SÔNG LỚN Ở VIỆT NAM..................................

5

1.1.1

Khái quát về lưu vực sông....................................................................................

5

1.1.2.

Thông tin chung về các lưu vực sông chính.........................................................

6

1.2

CÁC KHÁI NIỆM..................................................................................................

13

1.2.1

Khái niệm dòng chảy tối thiểu..............................................................................

13

1.2.2

Phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu.........................................................

28

Chương 2

CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU

 

2.1

LƯỢNG NƯỚC ĐẾN...........................................................................................

46

2.1.1

Mô hình MIKE NAM.............................................................................................

46

2.1.2

Mô hình MIKE BASIN..........................................................................................

49

2.1.3

Mô hình MIKE 11 - thủy lực dòng chảy...............................................................

54

2.1.4

Mô hình MIKE 11 - Ecolab (lan truyền chất)........................................................

59

2.2

NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC..............................................................................

64

2.2.1

Phân vùng tính toán............................................................................................

65

2.2.2

Trồng trọt ...........................................................................................................

68

2.2.3

Chăn nuôi...........................................................................................................

71

2.2.4

Thủy sản............................................................................................................

71

2.2.5

Công nghiệp......................................................................................................

73

2.2.6

Sinh hoạt.............................................................................................................

74

2.2.7

Tổng nhu cầu sử dụng nước...............................................................................

77

2.3

CÂN BẰNG NƯỚC............................................................................................

81

2.3.1

Cân bằng nước giai đoạn hiện tại........................................................................

81

2.3.2

Cân bằng nước năm 2025....................................................................................

89

2.4

DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC......................................................................

95

2.4.1

Chất lượng nước ứng với dòng chảy mùa kiệt tần suất 75%..............................

97

2.4.2

Chất lượng nước ứng với dòng chảy mùa kiệt tần suất 85%..............................

99

2.4.3

Chất lượng nước ứng với dòng chảy mùa kiệt tần suất 90%..............................

100

2.4.4

Chất lượng nước ứng với trường hợp cực đoan - dòng chảy mùa kiệt tần suất 95%........................................................................................................................

102

2.5

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CHẤT Ô NHIỄM...............................................................

105

2.5.1

Công thức xác định khả năng chịu tải...................................................................

105

2.5.2

Xác định lưu lượng dòng chyar tại các nút tính toán............................................

106

2.5.3

Khả năng chịu tải của lưu vực sông trong thời gian hiện tại................................

110

2.5.4

Khả năng chịu tải của lưu vực sông trong giai đoạn đến năm 2025...................

116

Chương 3

DÒNG CHẢY TỐI THIỂU CHO SÔNG VU GIA - THU BỒN

 

3.1

XÁC ĐỊNH ĐIỂM KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY TỐI THIỂU.....................................

120

3.2

XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT

123

3.2.1

Sông Vu Gia................................................................... ......................................

123

3.2.2

Sông Thu Bôn................................................................... ...................................

135

3.3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU............................

146

3.4

ĐÁNH GIÁ CHUNG................................................................... .........................

146

 

PHỤ LỤC................................................................... ..........................................

149

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................. ........................................

185