TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Diễn biến mực nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ứng với các kịch bản suy giảm nguồn nước từ cống đầu mối Xuân Quan

17/11/2023

Nghiên cứu này trình bày các kết quả mô phỏng diễn biến mực nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải sử dụng mô hình thủy lực MIKE 11. Trước tiên, mô hình MIKE 11 được kiểm định sử dụng số liệu năm 2017. Kết quả thể hiện rằng mô hình đã tái hiện rất tốt mực nước thực đo tại các vị trí khác nhau trong hệ thống, với sai số quân phương và sai số tuyệt đối trung bình tại các vị trí so sánh chỉ bằng từ 2,59 đến 13,1% giá trị của biên độ mực nước thực đo. Hệ số tương quan giữa mực nước tính toán và thực đo tại các vị trí thay đổi từ 0,77 đến 0,98. Sau đó, mô hình MIKE 11 đã được áp dụng để mô phỏng diễn biến mực nước theo ba kịch bản suy giảm nguồn nước tại đầu mối cống Xuân Quan (tương ứng với H = 1,85, 1,40 và 1,0 m). Ứng với kịch bản mực nước H=1,85m và 1,40 m tại đầu mối cống Xuân Quan, mực nước trên hệ thống có sự thay đổi mạnh mẽ theo không gian và thời gian. Mực nước trên sông trục chính Kim Sơn biến đổi từ 1,85 đến 1,26 m ứng với kịch bản H=1,85m, trong khi giá trị trên thay đổi từ 1,40 đến 1,21m cho kịch bản H=1,40m. Ứng với kịch bản H=1,0 m, mực nước trên sông trục chính Kim Sơn biến đổi từ 1,0 đến 1,17 m và xuất hiện nước chảy ngược trên hệ thống.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Kết quả kiểm định mô hình

3.2 Kết quả mô phỏng diễn biến mực nước theo các kịch bản

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vu Thị Thanh Hương, Vũ Quốc Chinh, Lê Văn Cư (2015). Đánh giá diễn biến chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải giai đoạn 2005-2013. Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Nước TT & MT, Trang 1-11.

[2] Chien Pham Van, Giang Nguyen-Van, Nguyen Thi Vanm Le Van Chin, Doanh Nguyen-Ngoc, Drogoul Alexis (2018). Modelling water flow in the Bac Hung Hai Irrigation System. Proceedings of International Symposium on Lowland Technology 2018, September 26-28, 2018, Hanoi, Vietnam, trang 1-8.

[3] Truong Viet Hung, Ly Quang Viet, Le Van Chin, Vu Trong Bang, Le Thi Thanh Thuy, Tran Tuan Thach, Goethals P (2021). Machine learning-based method for forecasting water levels in irrigation and drainage systems. Environmental Technology & Innovation, 23, 101762.

[4] Chien Pham Van, Doanh Nguyen-Ngoc (2022). Multiple linear regression and long short-term memory for evaluating water level in irrigation and drainage systems: an application in the Bac Hung Hai irrigation and drainage system, Vietnam. Water Supply, 22(12), 8587-8602.

[5] DHI (2014). MIKE 11 – A modelling system for rivers and channels. 544 Trang.

[6] Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải ban hành kèm theo Quyết định số 5471/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Diễn biến mực nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ứng với các kịch bản suy giảm nguồn nước từ cống đầu mối Xuân Quan

Trần Tuấn Thạch
Trường Đại học Thuỷ lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: