TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Diễn biến đường bờ khu vực cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình qua phân tích ảnh viễn thám

15/04/2024

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá biến động cửa sông tỉnh Thái Bình giai đoạn 1995-2022 qua ảnh viễn thám Landsat. Chỉ số quang phổ nước mNDWI được sử dụng để phân loại đường bờ theo từng giai đoạn. Kết quả phân tích giải đoán ảnh cho thấy các cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn từ 1995 đến 2022 đều có xu thế bồi tụ với tốc độ bồi dao động từ 27m/năm đến 170m/năm

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Tài liệu sử dụng

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Diễn biến cửa sông Thái Bình

3.2. Diễn biến cửa sông Diêm Hộ và cửa sông Lân

3.3. Diễn biến cửa sông Trà Lý

3.4. Diễn biến cửa Ba Lạt

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. Xu, “Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery,” Int. J. Remote Sens., vol. 27, no. 14, pp. 3025–3033, 2006.

[2] Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Hoàn, "Động lực phát triển bờ biển Thái Bình," Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý. NXB KHKT, pp. 77-86, 1994.

[3] Nguyễn Đức Cự và nnk, "Tác động của hồ chứa thượng nguồn đến bồi tụ và xói lở các vùng cửa sông ven bờ Bắc Bộ," Tuyển tập HN KH&CN Biển Toàn quốc lần V, Tiểu Ban 2 (Địa lý, Địa chất và ĐVL Biển), pp. 450-458, 2011.

[4] Nguyễn Văn Cư và nnk, "Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý đất hoang hóa và các bãi bồi ven biển cửa sông Việt Nam," Báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản cấp nhà nước, lưu trữ Viện Địa lý, Hà Nội, 1999.

[5] Phạm Quang Sơn, "Sử dụng thông tin viễn thám phân giải cao, đa thời gian trong nghiên cứu biến động các vùng cửa sông ven biển Việt Nam (ví dụ, cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và ven biển đồng bằng sông Cửu Long)," TT Hội nghị Địa chất biển Toàn quốc lần thứ nhất, pp. 650-687, 2008.

[6] Đào Đình Chẩm, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thái Sơn, “ Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá diễn biến bãi bồi vùng ven biển cửa sông Ba Lạt giai đoạn 1965-2015,” Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, Tập 126, số 7A, pp.15-24, 2017.

[7] Nguyễn Mạnh Hùng, “Biến động bờ biển và cửa sông Việt Nam”, Hà Nội, 2010.

[8] Zhao, B., Guo, H., Yan, Y., Wang, Q., Li, B. “A simple waterline approach for tideland using multi-temporal satellite imanges: A case study in the Yangtze Delta.” Estuarine, Coastal and Shelf Science, 77, 134-142, 2007.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Diễn biến đường bờ khu vực cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình qua phân tích ảnh viễn thám

Nguyễn Linh Phương, Nguyễn Thành Luân, Phạm Ngọc Tú
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển
Đỗ Quý Mạnh
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: