TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2
13/07/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Vũ Ngọc Bình)

Tên Luận án:“Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình”. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 62 58 02 11. Tên tác giả: Vũ Ngọc Bình. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Đỗ Minh Toàn; 2. GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng.

 

13/07/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Thị Kim Dung)

Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Mã số: 62 58 02 12. Tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung. Người hướng dẫn: GVHD 01:PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt;  GVHD 02: PGS.TS.Nguyễn Quang Trung.

05/07/2018

NCS. Vũ Ngọc Bình bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/7/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Vũ Ngọc Bình với đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình”. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 62 58 02 11.

08/06/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 08/6/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Dung với đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn” chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 62 58 02 12.

30/01/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng)

Tên luận án: Nghiên cứu, đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Chuyên ngành:Môi trường đất và nước Mã số:62 44 03 03. Họ và tên nghiên cứu sinh:  PHẠM VĂN TÙNG

30/01/2018

Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Đỗ Ngọc Ánh)

Tên tác giả: Đỗ Ngọc Ánh. Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Oanh, PGS.TS. Lê Văn Nghị. Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn có tường ngực biên cong”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã sô: 62.58.02.02. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

30/01/2018

Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Nguyễn Văn Lợi)

Tên tác giả: Nguyễn Văn Lợi. Tên Luận án:Nghiên cứu nguy cơ sự cố do mưa lũ nhằm nâng cao an toàn các hồ chứa nhỏ vùng Bắc Trung Bộ. Chuyên ngành:Kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 62 58 02 12

15/12/2017

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh

Sáng ngày 30/11/2017, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh với đề tài “Nghiên cứu một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn có tường ngực biên cong”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã sô: 62.58.02.02.

29/11/2017

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lợi

Ngày 29/11/2017, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Văn Lợi với đề tài “Nghiên cứu nguy cơ sự cố do mưa lũ nhằm nâng cao an toàn các hồ chứa nhỏ vùng Bắc Trung Bộ”. Chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước, mã số: 62 58 02 12