TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2
15/04/2013

Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Phú Quỳnh

Ngày 19/5/2012, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Phú Quỳnh với đề tài "Nghiên cứu tính toán hợp lý dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ Giác Long Xuyên)". Chuyên ngành Xây dựng Công trình Thủy, Mã số 62 - 58 - 40 - 01. 

15/04/2013

Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Văn Đạt

Tên tác giả: Trần Văn Đạt. Tên luận án: "Nghiên cứu phát triển mô hình vận hành hệ thống tưới trong điều kiện hạn chế nguồn nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ". Ngành học của Luận Án: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước. Mã số: 62 62 30 01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15/04/2013

Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật

Ngày 07/4/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Huỳnh Chức, với đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá và quản lý chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai". Chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước, mã số 62 - 62 - 30 - 01

15/04/2013

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Đăng Giáp

Ngày 29/3/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đăng Giáp - Trung tâm Thiên tại - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển đề tài "Nghiên cứu tính toán diễn biến lòng sông dưới tác dụng của công trình chỉnh trị". Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 40 01

15/04/2013

Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Huỳnh Chức

Luận án: "Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá và quản lý chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai". Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. Mã số: 62 62 30 01. Đơn vị đào tạo Sau Đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

15/04/2013

Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới của Luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Đăng Giáp

 Tên đề tài: "Nghiên cứu diễn biến lòng sông dưới tác dụng của công trình chỉnh trị. Thuộc chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 40 01. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Giáp. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Quốc Thưởng; GS.TS. Lương Phương Hậu

15/04/2013

Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Khương Văn Huân

Tên tác giả: Khương Văn Huân. Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Xuân Hoàng; PGS.TS. Lê Minh. Tên luận án: "Nghiên cứu ảnh hưởng sự phát triển cường độ bê tông đến tính chống thấm của nó trong môi trường chua phèn khu vực đồng bằng sông Cửu Long". Chuyên ngành: Công trình thủy    Mã số: 62 5 8 40 01. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15/04/2013

Khóa học về "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và biến đổi khí hậu"

Ngày 27/2/2012, Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (CTIC) thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne (CHLB Đức) tổ chức khóa học "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và biến đổi khí hậu".

15/04/2013

Lễ Bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Khương Văn Huân

Ngày 25/2/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Khương Văn Huân với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng sự phát triển cường độ bê tông đến tính chống thấm của nó trong môi trường chua phèn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-40-01