TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2
15/04/2013

Bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: "Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng đồng bắng sông Cửu Long

Đây là Luận án của NCS Nguyễn Thanh Hải, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. Mục tiêu của Luận án là xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông Cửu Long nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, thiết kế được thuận lợi, góp phần phát triển cống vùng triều ngày càng đa dạng, thích nghi với yêu cầu của từng vùng và bền vững.

15/04/2013

Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Anh Tú

Tên tác giả: Nguyễn Anh Tú. Tên Luận án: "Nghiên cứu giải pháp tường hào đất - bentonite - xi măng để nâng cao khả năng chống thấm cho đập đất". Chuyên ngành: Xây dựng công trình  Thủy. Mã số: 62 58 40 01. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15/04/2013

Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Thanh Hải

Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hải. Tên Luận án: "Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông Cửu Long". Chuyên ngành: Xây dựng công trình  Thủy. Mã số: 62 58 40 01. Đơn vị đào tạo sau đại học: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15/04/2013

Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Hoàng Ngọc Tuấn

Tên tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn. Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp thềm giảm sóng cho công trình đê biển. Ngành học của Luận án: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62 58 40 01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

15/04/2013

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Đặng Ngọc Hạnh

Chiều ngày 29/6/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Đặng Ngọc Hạnh - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng cho hệ thống Triều Dương", thuộc chuyên ngành Tưới tiêu cho cây trồng.

15/04/2013

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Phùng Vĩnh An

Ngày 25/6/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho NCS Phùng Vĩnh An - Viện Thủy công với đề tài "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc xi măng đất thi công theo công nghệ Jetgrouting cho một số vùng đất yếu ở Việt Nam", chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-40-01

15/04/2013

Bản trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Đặng Ngọc Hạnh

Tên tác giả: Đặng Ngọc Hạnh. Tên luận án: "Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng điển hình tại hệ thống Triều Dương)". Ngành học của Luận án: Tưới tiêu cho cây trồng. Mã số: 62 62 27 01. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15/04/2013

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Văn Đạt

Ngày 26/05/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Văn Đạt - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu phát triển mô hình vận hành hệ thống tưới trong điều kiện hạn chế nguồn nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ". chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước, mã số 62 62 30 01

15/04/2013

Hội thảo Chương trình Đào tạo Tiến sỹ

Ngày 17/05/2012, Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc Tế - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Chương trình Đào tạo Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành về các lĩnh vực thủy lợi của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam