TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Đánh giá tác động của ngập đến cù lao Hưng Phong dưới ảnh hưởng của nước biển dâng

03/06/2024

Mục tiêu của nghiên cứu là dự báo và đánh giá tác động bởi ngập đến cù lao Hưng Phong, tỉnh Bến Tre. Nhóm tác giả ứng dụng mô hình MIKE FLOOD để mô phỏng ngập úng do triều, lũ năm 2019 và trong điều kiện nước biển dâng, trong đó mô hình một chiều MIKE 11 HD mô phỏng thuỷ lực trên sông, rạch, kênh được liên kết với mô hình hai chiều MIKE 21 FM mô phỏng nước chảy tràn trên mặt phẳng địa hình. Các bộ thông số của mô hình MIKE 11 HD và MIKE 21 FM đảm bảo độ tin cậy với hệ số NASH sau khi hiệu chỉnh, kiểm định mực nước tại trạm Mỹ Hoá trên 0,85, phạm vi ngập được so sánh giữa mô phỏng và ảnh vệ tinh MODIS sau khi giải đoán, kết quả là trong mức sai số cho phép. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cù lao Hưng Phong bị ngập khoảng 1.192,69 ha (chiếm 93,34% diện tích tự nhiên năm 2019), mức ngập ảnh hưởng nhiều nhất là 0,3 – 0,7 m và 1,0 – 1,5 m. Đến năm 2035 và 2045, sự ảnh hưởng của nước biển dâng đã trở nên rõ rệt, nguy cơ ngập tăng khoảng 45,73 – 48,79 ha và mức độ ảnh hưởng gia tăng khoảng 3,58 – 3,82% so với năm 2019. Đây là những thông tin quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp để phòng, chống ngập cho cù lao Hưng Phong, cũng như hỗ trợ chính quyền xã Hưng Phong thực hiện kế hoạch thích ứng với nước biển dâng ở Việt Nam.

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU

2.1. Khu vực nghiên cứu

2.2. Dữ liệu và kịch bản

2.3. Phương pháp

2.3.1. Phương pháp mô hình toán

2.3.2. Các chỉ tiêu hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

2.3.3. Ứng dụng công nghệ GIS

2.3.4. Thiết lập mô hình MIKE FLOOD

3. KẾT QUẢ

3.1. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

3.2. Kết quả dự báo nguy cơ ngập do nước biển dâng ở tỉnh Trà Vinh

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

[1] Anh, N. T., Minh, T. V., Tim, M. G., Thắng, N. V., Mậu, N. Đ., Khiêm, M. V., Khảm, D. V., Đức, T. Q., Minh, T. T. T., Thuỷ, T. T. (2022): Kinh nghiệm của một số Quốc gia trong hoạt động lập pháp và thực thi pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. ISBN: 978-604-67-2496-4.

[2] Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020): Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ, Hà Nội.

[3] Hồ, C. T., Đặng, T. A. (2021). "Xây dựng đường cong cường độ - thời đoạn – tần suất mưa hướng đến thiết lập bản đồ ngập lụt cho khu vực bán đảo Cà Mau". Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 727, 33-43; doi:10.36335/VNJHM.2021.(727).33-43.

[4] Hoàng, T. T., Thắm, D. T. M., Hiền, T. T., Luân, N. T. (2018): "Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD cập nhật bản đồ nguy cơ ngập cho tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng". Hội thảo khoa học Quốc gia về Khí tượng Thuỷ văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XXI, 237-244, ISBN: 978-604-952-267-3. NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

[5] Lam, Đ. H., Phương, N. H., Đạt, N. Đ., Giang, N. T. (2022): "Xây dựng mô hình MIKE 11 phục vụ công tác dự báo thuỷ văn và xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre". Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 740(1), 38-49; doi:10.36335/VNJHM.2022.(740(1)).38-49.

[6] Phùng, H. L. T., Hoàng, T. T., Hồ, C. T., Đông, N. P., Linh, H. T. M., Phùng, N. K. (2019): "Xây dựng kịch bản giảm ngập cho Quận 12 trên mô hình toán". Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 9, 64-69.

[7] Quang, N. D., Sơn, L. V., Hải, B. T., Văn, B. T., Dung, T. T. T. (2022): "Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận". Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 741, 29-41; doi:10.36335/VNJHM.2022.(741).29-41.

[8] Trí, Đ. Q., Nga, P. T. (2022): "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp dự báo lũ, cảnh báo ngập lụt cho 03 lưu vực sông: Thạch Hãn, Vu Gia – Thu Bôn và Trà Khúc-Sông Vệ". Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 736, 93-110; doi:10.36335/VNJHM.2022.(736).93-110.

[9] Tuấn, P. H. Q., Tùng, N. B., Trí, Đ. Q., Anh, T. N., Nhật, N. V. (2022): "Nghiên cứu đánh giá tác động của ngập lụt tỉnh Tiền Giang". Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 740(1), 11-23; doi:10.36335/VNJHM.2022.(740(1)).11-23.

[10] Tuấn, V. Q., Khải, Đ. H., Nhân, H. T. K., Hoa, N. T. (2018): "Phát triển thuật toán giám sát lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa vào nền tảng Google Earth Engine". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54(9A), 29-36. DOI:10.22144/ctu.jvn.2018.157.

[11] World Bank Group (2022): Báo cáo quốc gia về khí hậu và phát triển.

Tài liệu Tiếng Anh

[12] Beden, N., Keskin, A. U. (2021): "Flood map production and evaluation of flood risks in situation of insufficient flow data". Natural Hazards, Issue 105, pp. 2381-2408.

[13] Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2013): MIKE 11 User Guide.

[14] Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2013): MIKE 21 User Guide.

[15] Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2013): MIKE FLOOD User Guide.

[16] Duc, L. and Sawada, Y. (2023): "A signal-processing-based interpretation of Nash-Sutcliffe efficiency". Hydrol. Earth Syst. Sci., 27, 1827-1839, http://doi.org/10.5194.

[17] Giang, N. N. H., Quang, C. N. X., Long, D. T., Ky, P. D., Vu, N. D., Tran, D. D. (2022): "Statistical and hydrological evaluations of water dynamics in the lower Sai Gon-Dong Nai river, Vietnam". Water, 14, 130, 1-31, http://doi.org/10.3390/w14010130.

[18] IPCC (2013): Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group Ito the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10,1017/CBO9781107415324.

[19] IPCC. (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press: Cambridge, United Kingdom.

[20] Long, P. T., Hoang, T. T., Dong, N. P. (2022): "MIKE FLOOD application for solving inundation issues for Ho Chi Minh City in the context of climate change: A case study in district 1". Global changes and sustainable development in Asian emerging market economies, Vol 2, pp. 733-750.

[21] Nash, J. E. and Sutcliffe, J. V. (1970): "River flow forecasting through conceptual models. Part 1: A discussion of principles". J. Hydrol., 10, 282-290, http://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6.

[22] Nghia, B. P. Q., Pal, I., Chollacoop, N., Mukhopadhyay, A. (2022): "Applying Google earth engine for flood mapping and monitoring in the downstream provinces of Mekong river". Progress in Disaster Science, Vol 14.

[23] Vu, H. T. D., Vu, H. L., Oberle, P., Andreas, S., Nguyen, P. C., Tran, D. D. (2022): "Datasets of land use change and flood dynamics in the Vietnamese mekong delta". Data in Brief, 42, 108268.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá tác động của ngập đến cù lao Hưng Phong dưới ảnh hưởng của nước biển dâng

Lê Văn Tuấn, Hồ Công Toàn, Nguyễn Đàm Quốc Huy,
Nguyễn Thị Kim Thảo, Nguyễn Thị Thạch Thảo, Trần Thị Chúc Linh

Viện Kỹ thuật Biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: