TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Đánh giá hiệu quả phát thải khí nhà kính (CH4 N20) trong canh tác lúa tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (2015-2017)

08/10/2021

Nghiên cứu thực hiện trên mô hình diện tích 50,2 ha tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, áp dụng quy trình tưới tiêu khoa học theo kinh nghiệm từ Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy giảm được 20,5%÷42,6% lượng nước tưới, lượng phát thải khí nhà kính (KNK) giảm từ 22,13%÷48,80% tại công thức khô kiệt và 28,6%÷31,82% tại công thức khô vừa so với công thức tưới truyền thống, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế trên 10% cho nông hộ tham gia mô hình.

1. GIỚI THIỆU*

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian và địa điểm

2.2. Bố trí thí nghiệm

2.3. Tổ chức thực hiện

3. KẾT QUẢ THEO DÕI PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường (2018), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng”. Mã số: NĐT.06.JPN/15 - chủ nhiệm TS. Lê Xuân Quang.

[2] Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (2018), Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới ĐBSH và ĐBSCL”- chủ nhiệm PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn.

[3] Bộ Nông nghiệp và PTNT (2013), “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”

[4] Nguyễn Việt Anh (2010), “Nghiên cứu chế độ tưới nước mặt hợp lý để giảm thiểu phát thái khí mê tan trên ruộng lúa vùng đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Hồng”. Luận án TS.

[5] Nakamura, K., T. Harter, H. Horino, T. Mitsuno: Assessment of Root Zone Nitrogen Leaching as Affected by Irrigation and Nutrient Management Practices, Vadose Zone Journal.

[6] Onishi, T., K. Nakamura, H. Horino, T. Adachi, T. Mitsuno: Evaluation of the Denitrification Rate of Terraced Paddy Fields, Journal of Hydrology.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá hiệu quả phát thải khí nhà kính (CH4 N20) trong canh tác lúa tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (2015-2017)

Lê Xuân Quang
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI