TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Đánh giá hiệu quả các giải pháp công trình chỉnh trị khu vực hợp lưu sông Thao - Đà - Lô - Hồng trên mô hình toán và mô hình vật lý

16/12/2022

Nội dung bài báo đánh giá hiệu quả các giải pháp bố trí không gian công trình trị sông vùng hợp lưu Thao - Đà và Lô - Hồng trên mô hình toán và mô hình vật lý, kết quả ngiên cứu đã lựa chọn được giải pháp hợp lý chỉnh trị đoạn sông, phù hợp với điều kiện biên thủy lực và diễn biến lòng dẫn cũng như phục vụ khai thác tổng hợp đoạn sông.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp mô hình toán

2.2. Phương pháp mô hình vật lý

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ

4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CHỈNH TRỊ

4.1. Kịch bản nhiên cứu

4.2. Mô phỏng mô hình 2 chiều (MIKE 21FM)

4.3. Mô phỏng mô hình vật lý (3D)

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đăng Giáp (2015). Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi khi vận hành hồ chứa thượng nguồn đến vùng hợp lưu các sông Thao – Đà - Lô. Đề tài KC.08.02/11-15, thuộc Chương trình KHCN phục vụ Phòng tránh thiên tai, Bảo vệ môi trường và Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Mã số chương trình KC.08/11-15 (2015).

[2] Trần Quốc Thưởng (2020). Nghiên cứu xây dựng giải pháp ứng phó trường hợp xả lũ khẩncấp, lũ cực lớn, lũ do vỡ đập trên hệ thống sông Hồng-sông Thái Bình. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KC.08.13/16-20, Hà Nội, 2020.

[3] Lương Phương Hậu (2004), Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy, Nhà xuất bảnXây dựng, Hà Nội.

[4] Lương Phương Hậu, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Thị Hảy Lý (2011), Chỉ dẫn kỹ thuậtcông trình chỉnh trị sông; NXB Xây dựng.

[5] Nguyễn Kiên Quyết, Phân tích nguyên nhân gây diễn biến và định hướng giải pháp chỉnh trị ổn định lòng dẫn sông Hồng từ ngã ba Thao - Đà đến ngã ba Lô - Hồng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, 2017

[6] Przedwojski B., Blazejewski R., and Pilarczyk K.W. River training techniques, fundamentals, design and applications, A.A Balkema/ Rotterdam / Brookfield. (1995).

[7] Opdam H.J. River Engineering, Lecture note on river Engineering, IHE-Delft, The Netherlands. (1994).

[8] DHI (2009). MIKE21/3 Coupled Model FM. User Guide.

[9] DHI (2009). MIKE21/3 Coupled Model FM. Hydrodymamic and transport module. Scientìic documentation.

[10] 10. DHI (2009). MIKE21/3 Coupled Model FM. Mud transport module. Scientìic documentation.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá hiệu quả các giải pháp công trình chỉnh trị khu vực hợp lưu sông Thao - Đà - Lô - Hồng trên mô hình toán và mô hình vật lý

Nguyễn Quang Hùng
Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Kiên Quyết
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Nguyễn Đăng Giáp
Phòng TNTĐ Quốc gia về động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: