TextBody

, 11/06/2023

Huy chương 2

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến an toàn hồ chứa nước Đá Bàn tỉnh Bình Định

19/10/2022

Việt Nam hiện có rất nhiều hồ chứa nước các loại phục vụ cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Phần lớn các hồ được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh với công nghệ thô sơ, kỹ thuật đơn giản nên khả năng mất an toàn cao. Dưới tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu (BĐKH), rủi ro về an toàn công trình ngày càng trở nên vấn đề được xã hội quan tâm. Trong nghiên cứu này đã phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vấn đề an toàn đập dâng của hồ chứa nước Đá Bàn tỉnh Bình Định về tiêu chí lũ. Kết quả cho thấy khi xét đến sự tác động của BĐKH thì chiều cao của đập dâng sẽ gia tăng thêm một khoảng từ 7% đến 10% so với chiều cao thiết kế ban đầu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu

2.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo Tài nguyên và Môi trường, 2020. Website https://baotainguyenmoitruong.vn/binh-dinhung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-241118.html, truy cập tháng 6 năm 2020.

[2] Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

[3] Đặng Thanh Bình và Phan Thị Hoàn (2013), Biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường ở miền Trung, Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ XVI -Viện khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường.

[4] Dự án WB8, 2019, Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định.

[5] IMHEN (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường) và UNDP (2015). Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. Hà Nội: NXB Tài Nguyên-Môi trường và Bản đồViệt Nam

[6] IPCC, Fifth Assessment Report (AR5) – Climate Change, 2014.

[7] Lê Kim Truyền (2014). Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đề tài NCKH cấp bộ, Bộ NN và PTNT.

[8] Nguyễn Mai Đăng, Nguyễn Thị Thu Nga, 2015. Nghiên cứu tiêu chí và quy trình đánh giá an toàn đập theo mưa lũ cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ. Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên 2015, Trường Đại học Thủy lợi.

[9] Phạm Ngọc Quý (2004). Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu tổng quan lũ vượt thiết kế ở các hồ chứa nước và giải pháp tràn sự cố thích hợp cho an toàn công trình đầu mối”.

[10] Phạm Ngọc Quý (2004). Hồ chứa nước đã xây dựng và những vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường 5/2004.

[11] QCVN 04-05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia − Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.

[12] Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Bình Định, 2016. Báo cáo Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND, ngày 03/06/2016.

[13] Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa nước và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xã lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB)”, mã số KC.08.33/16-20 thuộc Chương trình KC08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 6/2019.

[14] Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển (2011). Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học - Kỹ thuật.

[15] UBND Tỉnh Bình Định, 2020. Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Định.

[16] Viện Quy hoạch Thủy lợi, 2020. Website http://iwarp.org.vn/d1100/-cac-ho-chua-o-binhdinh-tang-gan-19-trieu-m3-nuoc.html, truy cập tháng 6 năm 2020.

[17] Võ Hà Dương 2020. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến an toàn hồ chứa nước Đá Bàn, tỉnh Bình Định. Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐHTN, ĐHQG Hà Nội.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến an toàn hồ chứa nước Đá Bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Minh Hằng
Trường Đại học Thủy lợi
Võ Hà Dương
Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Cao Đơn
Viện Khoa học Tài nguyên nước

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: