TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Đại hội chi bộ các Ban thuộc khối cơ quan Viện

09/06/2010

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2010, Chi bộ các Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2012. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Quảng - Bí thư Đảng ủy Viện, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Viện

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ các Ban đã hoàn thành tốt các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác xây dựng Đảng và các công tác khác...

Chi bộ Ban Tổ chức Hành chính đã điều hành kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Viện. Đã chủ trì xây dựng 8 quy chế, hướng dẫn, cơ bản hoàn thành 2 quy chế phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của Viện. Trong công tác quản lý cán bộ đã giải quyết theo đúng kế hoạch và thời hạn xử lý về chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện.Công tác hành chính quản trị có chuyển biến tích cực, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Chi bộ Tổ chức Hành chính cũng đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2012 với các mục tiêu cụ thể như: Tập trung vào công tác cải cách hành chính, giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho các đơn vị; Phát huy vai trò tham mưu cho Ban giám đốc, chủ động đề xuất kiến nghị và xây dựng cơ chế thích hợp; Quản lý và từng bước đưa khu thí nghiệm Hòa Lạc vào khai thác, tiếp tục xây dựng các dự án đầu tư xây dựng phát triển Viện đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; Chi bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, trong nhiệm kỳ tới kết nạp từ 2 -3 quần chúng ưu tú vào Đảng...

Chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chính của Ban. Ban đã tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Viện đến năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện công phu, bài bản đem lại hiệu quả thiết thực giúp Viện đấu thầu được nhiều nhiệm vụ nghiên cứu các cấp cũng như hỗ trợ các đơn vị trong xây dựng kế hoạch. Quản lý việc đề xuất nhiệm vụ, đấu thầu tuyển chọn, phê duyệt đề cương dự án, kiểm tra giám sát, tổ chức nghiệm thu đánh giá. Trong 3 năm 2008, 2009, 2010 quản lý nội dung khoa học cho 149 đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Nhà nước, 348 đề tài cơ sở, tiêu chuẩn, hơn 73 dự án điều tra cơ bản. Quy chế KHCN do Ban chủ trì soạn thảo đã được Viện ban hành, áp dụng trong toàn Viện. Cập nhật hồ sơ năng lực hoạt động của Viện, số hợp đồng sử dụng năng lực của Viện là 140, trong đó trúng thầu 110 hợp đồng... Công tác thông tin với Website, Đặc san có nhiều cải tiến để thay đổi hình thức, chất lượng, phục vụ quảng bá kịp thời hình ảnh của Viện đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm... Chi bộ Ban KHTH cũng đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới như: Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch KHCN toàn diện hàng năm và 5 năm đảm bảo 100% đề tài dự án thực hiện đúng tiến độ, trên 85% đề tài, dự án nghiệm thu đạt từ khá trở lên,  trên 22% đề tài có sản phẩm khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất; Nâng cấp Đặc san thành Tạp chí; Kết nạp 1 - 2 quần chúng ưu tú vào Đảng...

Hoạt động của Chi bộ Ban Tài chính Kế toán đã đạt được những kết quả như: Tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện Luật ngân sách nhà nước, luật kế toán .v.v.; Tham gia thẩm định, trình bộ phê duyệt dự toán, giao dự toán và quyết toán các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, điều tra có bản; Đóng góp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Góp phần hoàn thành dự án phân giới cắm mốc; Tổ chức tốt việc kiểm kê tính hao mòn đối với tài sản thiết bị Tổ chức tốt bộ máy kế toán và thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định; Xây dựng các quy trình hướng dẫn thanh quyết toán các nguồn vốn, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và nhiều công tác khác. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban đã đề ra phương hướng trong các công tác: Giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn, xây dựng Đảng, vận động quần chúng để phấn đấu xây dựng Chi bộ vững mạnh, làm tốt các công tác tham mưu cho Đảng, Ban giám đốc Viện về các mặt tài chính kế toán...