TextBody

, 10/12/2022

Huy chương 2

Đại hội chi bộ Ban Tài chính Kế toán

25/08/2022

Sáng ngày 25/8, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Chi bộ Ban Tài chính Kế toán đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự Đại hội có Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; Đồng chí GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; Đồng chí TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; Bí thư chi bộ 02 Ban tham mưu: Ban Tổ chức Hành chính, Ban Kế hoạch Tổng hợp và toàn thể các Đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tài chính Kế toán.

Với vai trò là đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc Viện, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ Ban Tài chính Kế toán đã đề ra chủ trương, nghị quyết để định hướng công tác điều hành, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên các công tác giao dự toán, phê duyệt dự toán, giải ngân, quyết toán, quản lý tài sản công, thực hành tiết kệm chống lãng phí... Có thể kể đến một số kết quả chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 như: Đã tiến hành thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự toán chi tiết các đề tài/dự án thực hiện qua các năm giúp các đơn vị áp dụng đúng các định mức chi cho các đề tài, dự án theo các thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành để phục vụ cho công tác quyết toán các đề tài/dự án hiệu quả.

Thực hiện công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc chuyên nghiệp và hiệu quả; Hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt hơn công tác giải ngân, thanh quyết toán các đề tài/dự án/hợp đồng kinh tế cũng như công tác xây dựng báo cáo tài chính.

Xây dựng định mức xe chuyên dùng, định mức diện tích đất làm việc cho các cán bộ công nhân viên của Viện. Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề án cho thuê, tự hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng nguồn thu nhập cho Viện và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Tham mưu cho Giám đốc Viện thực hiện triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng; rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, phát triển Đảng được Chi bộ quan tâm, coi trọng và bám sát theo các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra. Chi ủy thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi hành điều lệ Đảng, thực hiện nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo tốt công tác đoàn thể chính trị - xã hội.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Ban Tài chính là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực quản lý, điều hành công tác tham mưu nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và giao nhiệm vụ cho cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện phát biểu tại Đại hội

Ý kiến góp ý: