TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 4 năm 2007

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

              Sè 4 N¡M 2007

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Kết quả ban đầu nghiên cứu nâng cao độ chống thấm của bê tông đầm lăn bằng phụ gia hóa học

PGS.TS. Lê Minh

Th.S. Nguyễn Tiến Trung TS.Hoàng Phó Uyên

Th.S. Nguyễn Quang Bình

2

2

Một vài ý kiến tính toán các thông số thủy lực mặt tràn dạng WES

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng KS.Phạm Thị Thúy

6

3

Thực trạng dải cồn cát ven biển Quảng Bình định hướng giải pháp quản lý, bảo vệ nhằm phục vụ công tác phòng chống bão và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Th.S. Nguyễn Đức Tuấn

10

4

Thực trạng chi phí hoạt động công ích tại Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà

CN. Trần Thị Quế

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

17

5

Tính toán trường sóng khu vực ven bờ Hải Hậu - Nam Định trọng điều kiện thủy triều và bão

TS. Trương Văn Bốn

Th.S. Lê Thị Thái

21

6

Phát triển công nghệ đập bê tông đầm lăn ở Trung Quốc

NCS. Dương Đức Tiến GS.TS.ZHOU YI HONG

26

7

Tiếp cận một phương pháp phân tích độ tin cậy cho hệ thống công trình thủy lợi

Th.S. Phạm Hồng Cường

31

8

Vì sự bền lâu của công trình thoát nước thải thành phố

Th.S. Nguyễn Tiến Trung

35

9

Xác định vận tốc trên mặt tràn dạng WES

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng KS. Vũ Hải Nam

37

10

Kết quả bước đầu về nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Nho và Thanh Long vùng khô hạn Nam Trung Bộ

NCS.Th.S. Lê Xuân Quang

41

11

Quy trình tính toán các đặc trưng thủy lực của dòng chảy qua cửa van Clape liên hoàn ở cống

Th.S. Nguyễn Ngọc Nam

47

12

Cơ sở khoa học xác định hành lang thoát lũ trên con sông

Th.S. Nguyễn Ngọc Quỳnh KS. Hồ Việt Cường

52

13

Tin tức hoạt động

 

57

14

Tổng mục lục

 

61