TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 4 năm 2006

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

              Sè 4 N¡M 2006

 

MỤC LỤC

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Khai thác nguồn nước từ mạch lộ phục vụ cấp nước sinh hoạt cho đồng bào miền núi là một hướng đi đúng và hiệu quả

PGS.TS. Vũ Văn Thặng

2

2

Nguyên nhân sự cố ở một số ao hồ trữ nước sử dụng màng chống thấm địa kỹ thuật

PGS.TS. Lê Minh và nnk

5

3

Công nghệ xây dựng kênh cát sử dụng vải tổng hợp địa kỹ thuật làm cốt gia cố

PGS.TS. Vũ Đình Hùng;

Th.s. Khổng Trung Duân

11

4

Thiết lập ngân hàng dữ liệu chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

TS. Vũ Thị Thanh Hương; KS.Bùi Đình Hiếu

20

5

Đánh giá ảnh hưởng của hệ thống bối trên sông Hồng tới thoát lũ và định hướng cải tạo

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh; KS.Đào Văn Khương

28

6

Hệ thống quản lý tưới ở Nhật Bản

TS. Trần Chí Trung;

Th.s. Lê Xuân Quang

34

7

Sự cần thiết về nghiên cứu chế độ tưới cho cây Thanh Long tại Bình Thuận

NCS. Phạm Anh Tuấn

39

8

Tính toán kết cấu dầm thép ứng suất trước có dây căng theo giai đoạn đàn hồi

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

42

9

Tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cấp Viện

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

47

10

Tổng kết chương trình “Nâng cấp từng bước hiện đại hóa và đang dạng hóa mục tiêu khai thác sử dụng các công trình thủy lợi”

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

55

11

Danh mục đề tài thuộc chương trình KHCN “ Nâng cấp từng bước hiện đại hóa và đang dạng hóa mục tiêu khai thác sử dụng các công trình thủy lợi”

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

56

12

Tin tức hoạt động

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

60