TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 25 (3/2010)

 

§Æc san
khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

Sè 25 (11/2009)

 MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Giải pháp thủy lợi phục vụ chương trình phát triển lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng

Th.S. Tô Quang Toản

 

2

2

Nghiên cứu dự báo xói lở phổ biến lan truyền xuống hạ du sông Lô - Gâm do ảnh hưởng của thủy điện Tuyên Quang bằng mô hình MIKE11

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Th.S. Đặng Minh Tuyến

11

3

Giảm độ thấm ion clo trong bê tông bằng phụ gia khoáng hoạt tính hỗn hợp

Th.S. Nguyễn Tiến Trung

20

4

Nội dung, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thực hiện công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

25

5

Khả năng diệt mối Macrotermes Annandalei (Silverstri), 1914 (Isoptera, macrotermitinae) bằng bả độc

TS. Nguyễn Tân Vương

TS. Trịnh Văn Hạnh

Th.S. Nguyễn Quốc Huy

Th.S. Nguyễn Minh Đức

33

6

Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi

TS. Trần Chí Trung

38

7

Công tác đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

TS. Nguyễn Tùng Phong

Th.S. Dương Quốc Huy

43

8

Giải pháp kiểm soát lượng nước phân phối trên hệ thống kênh tưới

Th.S. Nguyễn Quốc Hiệp

và các cộng sự

46

9

Hiệu quả từ dự án “Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng (JSDF-PIMS)”

Th.S. Nguyễn Danh Minh

51

10

Phần mềm văn phòng điện tử Q-Eoffice, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Th.S. Phạm Văn Quý

55

11

Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm 2009 và kế hoạch năm 2010

TS. Lê Thị Kim Cúc

58

12

Cán bộ nữ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Trần Thị Lệ

63

13

Tin tức hoạt động

 

64