TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 24 (11/2009)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

Sè 24 (11/2009)

 

 MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - 30 năm xây dựng và Phát triển

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

2

2

Hiện trạng tổ chức quản lý và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thủy lợi

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

7

3

Kết quả tính giá thành nước tưới, tiêu ở hệ thống 6 trạm bơm Bắc Nam Hà và thảo luận một số vấn đề chính sách trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

CN. Trần Thị Quế

16

4

Đấu thầu, đặt hàng: Phương thức quản lý mới trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ở dự án Bắc Vàm Nao - tỉnh An Giang

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

24

5

Phương pháp khoán chi phí tiền lương trong các doanh nghiệp

KS. Giang Như Chăm

31

6

Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Th.S. Trương Đức Toàn

38

7

Hướng tới chiến lược quản lý và khai thác tổng hợp vùng ven biển Ninh Bình

NCS. Trần Văn Đạt

46

8

Một số đánh giá hiệu quả công tác phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở Thái Bình - Những bài học kinh nghiệm thực tế khi triển khai chính sách này những năm tới đây

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

Th.S. Đỗ Như Hồng

56

9

Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án thủy điện bằng phương pháp mô phỏng

KS. Nguyễn Tuấn Anh

Th.S. Trương Đức Toàn

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

63

10

Một số nghiên cứu khái niệm và tiêu chí xác định hệ thống thủy lợi nội đồng

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

70

11

Một số giải pháp cho vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn khu vực miền núi Việt Nam

Th.S. Trương Đức Toàn

75

12

Xác định tỷ lệ hao hụt vật liệu thi công lớp IIA đập chính công trình Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa

Th.S. Nguyễn Mạnh Hà

Lê Văn Thủy

Trần Thanh Hùng

81

13

Phân tích rủi ro về giá vật liệu trong lập tổng mức đầu tư công trình thủy điện bằng phương pháp mô phỏng

Th.S. Trương Đức Toàn

KS. Nguyễn Tuấn Anh

89

14

Xây dựng định mức dự toán bê tông đầm lăn công tình hồ chứa nước Định Bình tỉnh  Bình Định

Th.S. Nguyễn Mạnh Hà

Đỗ Lệnh Cường

Quách Minh Đức

94

15

Phát triển phần mềm hỗ trợ vận hành hệ thống tưới: Phương pháp tiếp cận từ quản lý dịch vụ

NCS. Trần Văn Đạt

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

KS. Trần Việt Dũng

101

16

Một phương pháp xác định diện tích các đối tượng hưởng lợi tiêu nước hệ thống Bắc Nam Hà bằng ứng dụng ARCVIEW-GIS và bản đồ ảnh độ phân giải siêu cao

Th.S. Đặng Ngọc Hạnh

107

17

Xây dựng bản đồ xói mòn đất bằng phương trình mất đất phổ dụng và GIS/ARVIEW

Th.S. Nguyễn Mạnh Hà

114

18

Nghiên cứu kiến thức - thái độ - hành vi của người dân đối với công tác tiêu thoát nước thải thành phố Bắc Ninh

KS. Nguyễn Tuấn Anh

119