TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đặc san Khoa học công nghệ thủy lợi số 17 (1/2008)

 

§Æc san

 

khoa häc c«ng nghÖ thñy lîi

 

              Sè 17 (1/2008)

 

 

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài

Tác giả

Trang

1

Tác dụng của bộ công cụ hỗ trợ trong công tác quản lý lưu vực sông

PGS.TS. Nguyễn Văn Bản TS. Nguyễn Tùng Phong Th.S. Nguyễn Lam Sơn

2

2

Nghiên cứu thực nghiệm chế độ thủy lực tràn xả lũ Nước Trong - Quảng Ngãi

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng và nnk

5

3

Phát triển công nghệ đập bê tông đầm lăn ở Trung Quốc

NCS. Dương Đức Tiến GS.TS. ZHOU YI HONG

10

4

Một số vấn đề về quản lý đê điều theo hướng xã hội hóa

PGS.TS. Hà Lương Thuần TS.Đinh Vũ Thanh

17

5

Phòng thí nghiệm hiện trường nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả - Mô hình cần được nhân rộng

TS. Nguyễn Thanh Bằng

23

6

Giới thiệu chương trình phân tích độ tin cậy cho hệ thống công trình thủy lợi (ISAP2007)

Th.S. Phạm Hồng Cường Th.S. Trần Ngọc Linh

26

7

Một ví dụ sử dụng quy hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu lựa chọn thành phần hợp lý cho bê tông đầm lăn

Th.S. Nguyễn Quang Bình

30

8

Công nghệ SCADA - giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành tưới tiêu ở Việt Nam

KS. Nguyễn Quốc Hiệp

KS. Nguyễn Đăng Hà

35

9

Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng hoạt tính hỗn hợp để nâng cao khả năng chống thấm, chống ăn mòn bê tông

Th.S. Nguyễn Tiến Trung

40

10

Tổng quan các kết quả nghiên cứu các công thức tính toán vận chuyển bùn cát trong cống

TS. Nguyễn Văn Hạnh

46

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến trạng thái ứng suất nhiệt trong đập Sê San 3

PGS.TS. Nguyễn Chiến

KS. Nguyễn Cảnh Tĩnh

54

12

Hiện trạng và tình hình quản lý tài nguyên nước trên hệ thống sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

Th.S. Nguyễn Lam Sơn

59

13

Đánh giá hiệu quả quản lý vận hành trạm bơm nhỏ sau chuyển giao quản lý tưới, nghiên cứu tại trạm bơm Thái Hạc, Về Thuận, Thái Bình

TS. Đinh Vũ Thanh

TS. Đoàn Doãn Tuấn

KS. Trần Văn Dự

65

14

Xây dựng module tính toán vận chuyển bùn cát trong một hệ thống sông kênh phức tạp theo phương pháp thể tích hữu hạn

TS. Nguyễn Văn Hạnh

69

15

Tin hoạt động

 

73