TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Công trình cống Xẻo Rô - Một loại kết cấu công trình mới ở đồng bằng sông Cửu Long

13/06/2022

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng châu thổ trẻ ở hạ nguồn sông Mê Công có địa hình thấp, bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, bờ biển dài hơn 700km với chế độ bán nhật triều biển Đông và Nhật triều biển Tây. Nhiệm vụ của các hệ thống Thủy lợi đối với vùng ĐBSCL là phải kiểm soát được nguồn nước, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu giao thông thủy một cách thuận lợi. Vì vậy, hầu hết các công trình thủy lợi được xây dựng trên các kênh và sông lớn hoặc trên các tuyến giao thông thủy quan trọng đều phải bố trí hệ thống cống và âu thuyền riêng biệt.

Cống Xẻo Rô, thuộc hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé là công trình đầu tiên ở ĐBSCL đã tích hợp bố trí kết cấu công trình vừa kiểm soát nguồn nước vừa đảm bảo yêu cầu thông thuyền khi cần thiết. Bài viết giới thiệu những phân tích, đánh giá và nghiên cứu đề xuất, lựa chọn giải pháp công trình tích hợp này.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

1.2. Công trình cống Xẻo Rô

2. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT

2.1. Đặc điểm vị trí xây dựng công trình

2.2. Phương án bố trí kết cấu được phê duyệt

3. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH MỚI

3.1. Phương án 1

3.2. Phương án 2

3.3. Ưu điểm và nhược điểm của phương án đề xuất

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] GS.TS. Trần Đình Hòa và nnk, “ Công trình ngăn sông lớn vùng ven biển”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 2008.

[2] Báo cáo TKBVTC dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1, liên danh Viện Thủy công, viện KHTL Miền Nam, Tổng công ty tư vấn thủy lợi 2 (HEC2) – (2019).

[3] Báo cáo TKBVTC cống Xẻo Rô, liên danh viện Thủy công, viện KHTL Miền Nam, Tổng công ty tư vấn thủy lợi 2 (HEC2) – (2020).

[4] Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT số 2159/QĐ-BNN-XD ngày 12/6/2020 về việc “Phê duyệt Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cái Lớn– Cái Bé giai đoạn 1”.

[5] Nghị quyết 120/NQ-CP Về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - (17/11/2017).

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Công trình cống Xẻo Rô - Một loại kết cấu công trình mới ở đồng bằng sông Cửu Long

Trần Đình Hoà
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: