TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Công nghệ xây dựng kết cấu hạ tầng ô thủy lợi: Cống đầu mối - Cống lấy nước vào ao nuôi - Cửa van cống đầu mối - Cừ mang cống đầu mối

26/10/2023

Ý kiến góp ý: