TextBody

, 11/06/2023

Huy chương 2

Các phương pháp kiểm tra định lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa: Áp dụng cho lưu vực sông Cả

22/03/2023

Bài báo này trình bày bốn phương pháp thống kê để tính toán định lượng và đánh giá sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa. Chuỗi số liệu mưa ngày thực đo giai đoạn 1959-2016 tại 8 trạm trên lưu vực sông Cả đã được sử dụng để minh chứng cho các phương pháp. Kết quả tính toán thể hiện rằng phần lớn giá trị của các phương pháp độ lệch lũy tích (Cd), thử Bayesian (Ba), tỷ số Worsley (Wo) thay đổi trong khoảng giới hạn cho phép. Giá trị của Cd thay đổi từ 0.396 đến 1.640, trong khi giá trị của Ba dao động từ 0.224 đến 4.542 và giá trị của Wo thay đổi từ 0.074 đến 3.970. Chuỗi số liệu mưa tại các trạm phần lớn thể hiện sự đồng nhất và do đó có thể được sử dụng cho đánh giá sự biến động của mưa cũng như là nguồn dữ liệu đầu vào cho các nghiên cứu liên quan. Phương pháp Cd, Ba và Wo cho kết quả đánh giá sự đồng nhất tương tự nhau và thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với phương pháp tỷ số von Neumann

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. LƯU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

2.1. Giới thiệu về lưu vực nghiên cứu

2.2. Thu thập dữ liệu

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp độ lệch lũy tích

3.2. Phương pháp tỷ số von Neumann

3.3. Phương pháp thử Bayesian

3.4. Phương pháp tỷ số Worsley

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Machiwal E., M.K. Jha (2008). Comparative evaluation of statistical tests for time series analysis: application to hydrological time series. Hydrological Sciences J., 53(2), 353-366.

[2]. Ahmed K., S. Shahid, T. Ismail, N. Nawaz, X. Wang (2018). Absolute homogeneity assessment of precipitation time series in a arid region of Pakistan. Atsmósfera, 31(3), 301-316.

[3]. Buishand T.A (1982). Some methods for testing the homogeneity of rainfall records. Journal of Hydrology, 58, 11-27.

[4]. Talaee P.H., M. Kouchakzadeh, B.S Some’e (2013). Homogeneity analysis of precipitation series in Iran. Theoretical and applied climatology, 118(1-2), 297-305.

[5]. Von Neumann J (1941). Distribution of the ratio of the mean square successive difference to the variance. Annals of Mathematical Statistics, 12, 367-395.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Các phương pháp kiểm tra định lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa: Áp dụng cho lưu vực sông Cả

Lê Thị Thu Hiền, Phạm Văn Chiến
Trường Đại học Thuỷ lợi
Phạm Văn Tuấn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: