TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ra chỉ thị về quản lý chất lượng, tiến độ công trình

22/03/2010

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký ban hành Chị thị số 675/CT-BNN-XD ngày 11 tháng 3 năm 2010 về việc: “Tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng trong ngành NN&PTNT

 

Bộ trưởng đã Chỉ thị cho các chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thi công xây dựng, cung ứng lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng do Bộ quản lý đầu tư: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình;

Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Thực hiện nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm...;

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, tăng cường công tác quản lý chất lượng; có biện pháp để đảm bảo tổ chức giám sát đáp ứng năng lực, kinh nghiệm trong công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình; Duy trì hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình một các hiệu quả từ chủ đầu tư đến nhà thầu thi công xây dựng công trình, giám sát chặt chẽ chất lượng công tác khảo sát thiết kế, thi công xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm;

Chấn chỉnh công tác báo cáo về quản lý chất lượng công trình, nâng cáo chất lượng nội dung báo cáo, đảm bảo số liệu đầy đủ, trung thực, kịp thời; định kỳ gửi báo cáo chất lượng 6 tháng và 1 năm...

Ý kiến góp ý: