TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Bộ NN&PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ số 03/NQ-CP

08/03/2010

Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định số 330/QĐ-BNN-KH ban hành Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2010.

 

Chương trình hành động này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng nhằm cụ thể hóa và tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP với các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu như:

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2009, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cao.

- Tập trung sức phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn, đào tạo cán bộ cơ sở kiến thức tổ chức, quản lý, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, diêm dân, ngư dân và người làm nghề rừng.

Ngoài ra Quyết định Ban hành Chương trình hành động còn đưa ra những nội dung và giải pháp chính sau:

- Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2009 về sản xuất trồng trọt, về chăn nuôi, về thủy sản, về lâm nghiệp, về đẩy mạnh xuất khẩu và thương mại nội địa.

- Chuẩn bị và triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh trước mắt và từng bước chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp - phát triển nông thôn, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả.

- Nâng cao năng lực, thể chế quản lý ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế và hợp tác quốc tế.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.

Chi tiết nội dung Quyết định Ban hành Chương trình hành động xem tại đây:

Quyết định số 330/QĐ-BNN-KH

A.T