TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Báo cáo giám sát chất lượng nước HTTL An Trạch - Bản tin kỳ 13 ,ngày 03/05/2024.

03/05/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

- BẢN TIN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 5/2024

- BẢN TIN TUẦN, KỲ 13, THÁNG 05. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 04/05 – 10/05/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: