TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Báo cáo giám sát chất lượng nước HTTL An Trạch - Bản tin kỳ 06/2024.

14/03/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”:

Download file:

BẢN TIN TUẦN, KỲ 06, THÁNG 03. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 15/03 – 21/03/2024


VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: