TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi An Trạch (từ ngày 28/7 - 03/8/2023)

27/07/2023

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”:

Download file: BẢN TIN TUẦN, KỲ 25, THÁNG 07 - KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 28/7 - 03/8/2023

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: