TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi An Trạch - Bản tin tháng 8 và Bản tin kỳ 26

03/08/2023

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”:

Download file:

- BẢN TIN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 08/2023

- BẢN TIN TUẦN, KỲ 26, THÁNG 08 - KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 04/8 - 10/8/2023

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: