TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Ban Tổ chức - Hành chính

Trụ sở tại: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số Điện thoại: 043.8522086

Số Fax: 043.5632827

Chức năng, nhiệm vụ của Ban: 

1.1) Về Tổ chức cán bộ:

a) Chủ trì tham mưu cho Ban Giám đốc Viện thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ, viên chức và người lao động;

b) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Viện thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

c) Chủ trì thẩm định, trình Giám đốc Viện dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

d) Trình Giám đốc Viện về quy hoạch, kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nguồn nhân lực của Viện, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo thẩm quyền và phân cấp; kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái theo quy định của pháp luật;

đ) Trình Giám đốc Viện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

e) Trình Giám đốc Viện kế hoạch thi tuyển, xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ, chính sách tiền lương và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn kiểm ta công tác cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm và thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo phân cấp quản lý của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.2) Về Hành chính quản trị:

a) Công tác bảo vệ, thanh tra, pháp chế, quân sự, tự vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan Viện;

b) Các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, lế tân, khánh tiết;

c) Quản lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản; phương tiện và điều kiện làm việc thuộc khối tham mưu Ban Giám đốc Viện;

1.3) Quản lý đầu tư và xây dựng:

a) Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai trong toàn Viện;

b) Quản lý quy hoạch về xây dựng chung của toàn Viện, đề xuất chủ trương đầu tư hàng năm; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng với tất cả nguồn vốn đầu tư vào Viện theo quy định của pháp luật.

1.4) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

1.5) Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng, kỹ luật, công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra và công tác phòng chốnga tham nhũng của Viện.

1.6) Quản lý khai thác khu thí nghiệm Hào Lạc, quản lý phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.7) Quản lý cán bộ, viên chức va tài sản, thiết bị và hồ sơ, tài liệu của Ban.

1.8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết