TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch-Kỳ 2 ngày 15/2/2024

15/02/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

Download file: BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KỲ 2 NGÀY 15/2/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: