TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch bản tin tháng 2 và bản tin tuần kỳ 04 ngày 29/02/2024

29/02/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

Download file:

- Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước tháng 2

- Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước kỳ 4 ngày 29/02/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: