TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch, bản tin tuần kỳ 19, ngày 13/06/2024

13/06/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KỲ 19. NGÀY LẤY MẪU: 06-07/06/2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 13/06/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: