TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch, bản tin tuần kỳ 06, ngày 14/03/2024

14/03/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

Download file:

BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KỲ 6. NGÀY LẤY MẪU: 01-02/03/2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 14/03/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: