TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch, bản tin tháng 3 và bản tin tuần kỳ 9, ngày 04/04/2024

04/04/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

Download file:

- BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 3 NGÀY LẤY MẪU: 01-02, 15-16 VÀ 29-30 THÁNG 3 NĂM 2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 04 THÁNG 4 NĂM 2024

- BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KỲ 9. NGÀY LẤY MẪU: 29-30/03/2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 04/04/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: