TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi An Trạch (từ ngày 17/2/2024-23/2/2024)

17/02/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”:

Download file: BẢN TIN TUẦN, KỲ 02, THÁNG 02 - KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 17/02 – 23/02/2024


VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: