TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi An Trạch-Bản tin kì 05 tháng 3/2024

07/03/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”:

Download file:

- BẢN TIN TUẦN, KỲ 05, THÁNG 03 - KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 08/03 – 14/03/2024


VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: