TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Ban Tài chính - Kế toán

Trụ sở tại: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số Điện thoại: 043.8522086

Số Fax: 043.5632827

Chức năng, nhiệm vụ của Ban: 

3.1) Chủ trì tham mưu Giám đốc Viện thực hiện luật ngân sách Nhà nước, luật kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của toàn Viện KHTL Việt Nam.

3.2) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện những quy định, chế độ, chính sách và báo cáo trong lĩnh vực tài chính kế toán.

3.3) Tổ chức quản lý thu chi ngân sách:

a) Tổng hợp, lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Viện trình Bộ;

b) Trình Giám đốc Viện quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở các quyết định giao dự toán của Bộ cho Viện, việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc (đơn vị dự toán cấp 3) phải gửi về Bộ (qua Vụ Tài chính) để theo dõi;

c) Tham gia thẩm tra trình Bộ phê duyệt dự toán, quyết toán chương trình đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản, đào tạo nghiên cứu sinh, sự nghiệp bảo vệ môi trường và các dự án do Bộ quản lý;

d) Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Viện KHTLVN có trách nhiệm thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc đồng thời báo cáo bề Bộ (Vụ Tài chính) để phối hợp; lập biên bản xét duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc gửi kèm báo cáo quyết toán năm toàn Viện về Bộ. Tổng hợp quyết toán và thông báo quyết toán hàng năm của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở thông báo duyệt quyết toán của Bộ;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán theo quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của pháp luật.

3.4) Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công:

a) Tham mưu cho Giám đốc Viện trình Bộ quyết định phương án xử lý tài sản Nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán và thanh lý) cho các đơn vị thuộc Viện theo quy định hiện hành;

b) Tổ chức thực hiện kiểm kê, tính hao mòn đối với tài sản thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh;

c) Hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản theo quy định của pháp luật;

3.5) Theo dõi và kiểm tra về tài chính kế toán của các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ do Viện quản lý.

3.6) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ tài chính, kế toán đối với các dự án viện trợ không hoàn lại.

3.7) Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tài chính, định mức sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Viện.

3.8) Trình Giám đốc Viện giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

3.9) Tham gia xây dựng các định mức chi tiêu, cơ chế quản lý và tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động của Viện.

3.10) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức tài chính, kế toán trong Viện.

3.11) Thường trực công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Viện.

3.12) Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Ban.

3.13) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết