TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Ban Kế hoạch - Tổng hợp

Trụ sở tại: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số Điện thoại: 043.8522086

Số Fax: 043.5632827

Chức năng, nhiệm vụ của Ban: 

2.1) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch:

a) Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc Viện phê duyệt chiến lược, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN), sản xuất kinh doanh các dự án phát triển công nghệ, thông tin, tiếp thị khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ;

b) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN dài hạn;

c) Tổ chức xây dựng các Chương trình KHCN cho các đơn vị trực thuộc.

2.2) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vị sản xuất kinh doanh của toàn Viện:

a) Tổ chức thẩm định đề cương dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài dự án được cơ quan có thẩm quyền, ủy quyền cho Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

b) Tham gia với cơ quan quản lý cấp trên tổ chức thẩm định đề cương, dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài/dự án theo quy định của pháp luật;

c) Trình Giám đốc Viện ký đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng, dịch vụ KHCN, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ cảu Viện và các đơn vị thành viên;

đ) Quản lý tiến độ và chất lượng các hợp đồng kinh tế ký qua tài khoản Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN của các đơn vị thuộc Viện.

2.3) Hợp tác quốc tế:

a) tổng hợp chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế (HTQT) của toàn Viện để trình Giám đốc Viện quyết định;

b) Kiểm tra việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch hợp tác quốc tế đã được phê duyệt;

c) Tham gia đánh giá nghiệm thu các dự án hợp tác quốc tế;

2.4) Hoạt động thông tin:

a) Điều phối các chương trình công tác của Viện và tổng hợp tình hình hoạt động của Viện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

b) Phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử, ấn phẩm về KHCN;

c) Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN của toàn Viện, lưu trữ kết quả đề tài dự án KHCN của toàn Viện;

d) Phụ trách thư viện, thư viện điện tử, tổ chức triển lãm, hội chợ, hội thảo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

2.5) Chủ trì tổng hợp các hoạt động sở hứu trí tuệ của toàn Viện theo quy định của pháp luật.

2.6) Thường trực Hội đồng khoa học, Hội đồng danh học hàm cơ sở của  của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

2.7) Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Ban.

2.8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết