TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Ảnh hưởng của độ mịn xỉ lò cao đến cường độ của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa

12/12/2022

Trong thành phần của bê tông chất kết dính (CKD) kiềm hoạt hóa (KHH), xỉ lò cao nghiềm mịn là một thành phần chất kết dính quan trọng tạo ra cường độ ban đầu của bê tông đồng thời kích hoạt phản ứng trùng ngưng của tro bay với chất hoạt hóa trong điều kiện nhiệt độ thường.

Do vậy phẩm chất của xỉ lò cao (thành phần hóa học, độ nghiền mịn) có ảnh rất lớn đến các tính chất bê tông. Trong bài báo này, thông qua phân tích lý thuyết và kết quả thí nghiệm, làm rõ mức độ ảnh hưởng của độ mịn của xỉ lò cao đến tính chất quan trọng là cường độ chịu nén và cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông.

1. MỞ ĐẦU

2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sử dụng các vật liệu đầu vào

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cấp phối bê tông sử dụng trong nghiên cứu

3.2. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm

3.3. Thảo luận

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. Kumar, R. Kumar, and S. P. Mehrotra, “Influence of granulated blast furnace slag on the reaction, structure and properties of fly ash based geopolymer,” J. Mater. Sci., vol. 45, no.3, pp. 607–615, Feb. 2010.

[2] S. K. Nath and S. Kumar, “Influence of iron making slags on strength and microstructure of fly ash geopolymer,” Constr. Build. Mater., vol. 38, pp. 924–930, Jan. 2013.

[3] J. S. J. Van Deventer, J. L. Provis, and P. Duxson, “Technical and commercial progress inthe adoption of geopolymer cement,” Miner. Eng., vol. 29, pp. 89–104, Mar. 2012.

[4] C. K. Yip, G. C. Lukey, and J. S. J. van Deventer Dean, “Effect of Blast Furnace SlagAddition on Microstructure and Properties of Metakaolinite Geopolymeric Materials,”2012, pp. 187–209.

[5] M. Marcin, M. Sisol, and I. Brezani, “Effect of Slag Addition on Mechanical Properties ofFly ash Based Geopolymers,” Procedia Eng., vol. 151, pp. 191–197, Jan. 2016.

[6] J. . Chang, “A study on the setting characteristics of sodium silicate-activated slag pastes,” Cem. Concr. Res., vol. 33, no. 7, pp. 1005–1011, Jul. 2003.

[7] M. C. Chi and Y. C. Liu, “Effects of Fly Ash/Slag Ratio and Liquid/Binder Ratio on Strength of Alkali-Activated Fly Ash/Slag Mortars,” Appl. Mech. Mater., vol. 377, pp. 50–54, Aug. 2013.

[8] M. Nedeljković, Z. Li, and G. Ye, “Setting, Strength, and Autogenous Shrinkage of Alkali-Activated Fly Ash and Slag Pastes: Effect of Slag Content,” Materials (Basel)., vol. 11, no.11, p. 2121, Oct. 2018.

[9] S. Saha and C. Rajasekaran, “Enhancement of the properties of fly ash based geopolymer paste by incorporating ground granulated blast furnace slag,” Constr. Build. Mater., vol.146, pp. 615–620, Aug. 2017.

[10] C. Shi, “Steel Slag—Its Production, Processing, Characteristics, and CementitiousProperties,” J. Mater. Civ. Eng., vol. 16, no. 3, pp. 230–236, Jun. 2004.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ảnh hưởng của độ mịn xỉ lò cao đến cường độ của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa

Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Tiến Trung
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Đinh Hoàng Quân
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: