Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Chủ nhật 07/06/2020 09:19:13   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. CN ĐT/DA: ThS. Trương Đức Toàn

Tên đề tài/dự án SXTN: Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Cấp quản lý /Tên chương trình:

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

Thời gian bắt đầu/ kết thúc: 24 tháng từ  01/01/2008 đến  31/12/2009  

Chủ nhiệm ĐT/DA: ThS. Trương Đức Toàn

Đơn vị thực hiện: Viện Kinh tế Quản lý Thuỷ lợi

Mục tiêu: Đưa ra được quy trình và phương pháp xây dựng định mức KTKT trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, làm căn cứ xác định các khoản chi phí hợp lệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn quyền lợi với trách nhiệm, thực hiện xã hội hoá công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

Để tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, phương pháp tiếp cận các nội dung nghiên cứu bắt đầu từ quy trình quy phạm trong quản lý vận hành CTTL kết hợp với cơ sở khoa học về công tác định mức từ đó xây dựng và đề xuất quy trình và phương pháp lập các loại định mức KTKT khác nhau. Đề tài phối hợp các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật tính toán sau:

- Công tác thu thập số liệu: Phương pháp chọn mẫu được sử dụng để chọn mẫu điều tra điển hình theo từng loại công trình đại diện để xây dựng định mức (định mức chi tiết và định mức tổng hợp), kỹ năng điều tra thu thập thông tin bảo đảm độ tin cậy sát thực của thông tin. Tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ thực hiện đề tài. 

- Các phương pháp và kỹ thuật tính toán: Đề tài sử dụng các phương pháp và kỹ thuật tính toán như sau:

+ Phương pháp phân tích thống kê

+ Phương pháp quan sát hiện trường, chụp ảnh bấm giờ xác định thành phần công việc, hao phí lao động, vật tư nguyên nhiên liệu năng lượng của từng loại công việc trong từng loại định mức theo từng loại hình công trình. Nghiên cứu quy trình quy phạm kỹ thuật xác định trình độ cấp bậc công nhân ứng với từng loại công việc

+ Phương pháp khảo sát, phân tích thí nghiệm để xác định hiệu suất máy bơm, hệ số thấm của các loại đất,... phục vụ tính toán

+ Phương pháp phân tích tính toán sử dụng mô hình toán

+ Phương pháp phân tích tương quan, phân tích nội suy so sánh được sử dụng để so sánh các kết quả nghiên cứu.

Nội dung:

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về công tác xây dựng và áp dụng định mức KTKT trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Tổng kết các kết quả định mức thực tế từng vùng miền trên toàn quốc.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập một số định mức KTKT chủ yếu trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi (gồm 7 loại định mức chủ yếu: Định mức lao động và đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm; Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng; Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới; Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu thoát nước; Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; Định mức vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác quản lý vận hành; Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp).

Từ kết quả nghiên cứu trên, đề tài tổng hợp biên soạn dự thảo Sổ tay hướng dẫn quy trình và phương pháp lập định mức kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. Phần này tập trung tổng kết, tóm tắt nội dung nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn để biên soạn dự thảo Sổ tay hướng dẫn. 

- Thí điểm áp dụng bản dự thảo Sổ tay để xây dựng các chỉ tiêu định mức KTKT tại một số điểm nghiên cứu nhằm rút ra những tồn tại để bổ sung và hoàn thiện cho bản dự thảo.

- Tổ chức tập huấn cho các địa phương trên toàn quốc nhằm phổ biến nội dung Sổ tay hướng dẫn quy trình và phương pháp lập hệ thống định mức cho cán bộ chủ chốt ở các địa phương để làm nòng cốt khi triển khai thực hiện rộng rãi.

Kết quả:

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã đề ra. Một số sản phẩm chính của đề tài như sau:

- Tập báo cáo hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng và áp dụng định mức KTKT trong quản lý khai thác CTTL, làm rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác định mức đối với việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý công trình, tổng kết đánh giá việc xây dựng và áp dụng định mức đã được thực hiện ở các địa phương, đúc rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện công tác định mức ở các đơn vị quản lý khai thác CTTL.

- Tập báo cáo về quy trình và phương pháp lập định mức KTKT trong quản lý khai thác CTTL với 7 loại định mức cơ bản, bao gồm: Định mức lao động và đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm; Định mức sử dụng nước mặt ruộng; Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới; Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu thoát nước; Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; Định mức vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị; Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Sổ tay hướng dẫn lập định mức KTKT trong quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL. Sổ tay bao gồm các ví dụ tính toán cụ thể nhằm hướng dẫn các đơn vị lập định mức và áp dụng trong thực tế quản lý sản xuất ở các đơn vị.

- Tập huấn hướng dẫn quy trình và phương pháp lập các chỉ tiêu định mức KTKT trong quản lý khai thác CTTL cho hơn 170 lượt  cán bộ thuộc cơ quan quản lý thủy lợi và các cán bộ chuyên môn thuộc các doanh nghiệp KTCTTL trên toàn quốc.

- Biên soạn hướng dẫn quy trình và phương pháp lập định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL. Hướng dẫn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành áp dụng theo Quyết định số 2891 ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Công bố 03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Nhận xét của đơn vị tiếp nhận kết quả (nếu có):

- Tóm tắt ý kiến nhận xét đánh giá kết quả đề tài của các cơ quan chuyên môn và đơn vị tiếp nhận kết quả ( trích dẫn tên, số hiệu văn bản nếu có)

Bằng độc quyền sáng chế hoặc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ( nếu có):

- Số hiện văn bản ( nếu có)

Xuất bản phẩm:

Tên đề tài/dự án SXTN: Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Cấp quản lý /Tên chương trình:

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

Thời gian bắt đầu/ kết thúc: 24 tháng từ  01/01/2008 đến  31/12/2009  

Chủ nhiệm ĐT/DA: ThS. Trương Đức Toàn

Đơn vị thực hiện: Viện Kinh tế Quản lý Thuỷ lợi

Mục tiêu: Đưa ra được quy trình và phương pháp xây dựng định mức KTKT trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, làm căn cứ xác định các khoản chi phí hợp lệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn quyền lợi với trách nhiệm, thực hiện xã hội hoá công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

Để tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, phương pháp tiếp cận các nội dung nghiên cứu bắt đầu từ quy trình quy phạm trong quản lý vận hành CTTL kết hợp với cơ sở khoa học về công tác định mức từ đó xây dựng và đề xuất quy trình và phương pháp lập các loại định mức KTKT khác nhau. Đề tài phối hợp các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật tính toán sau:

- Công tác thu thập số liệu: Phương pháp chọn mẫu được sử dụng để chọn mẫu điều tra điển hình theo từng loại công trình đại diện để xây dựng định mức (định mức chi tiết và định mức tổng hợp), kỹ năng điều tra thu thập thông tin bảo đảm độ tin cậy sát thực của thông tin. Tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ thực hiện đề tài. 

- Các phương pháp và kỹ thuật tính toán: Đề tài sử dụng các phương pháp và kỹ thuật tính toán như sau:

+ Phương pháp phân tích thống kê

+ Phương pháp quan sát hiện trường, chụp ảnh bấm giờ xác định thành phần công việc, hao phí lao động, vật tư nguyên nhiên liệu năng lượng của từng loại công việc trong từng loại định mức theo từng loại hình công trình. Nghiên cứu quy trình quy phạm kỹ thuật xác định trình độ cấp bậc công nhân ứng với từng loại công việc

+ Phương pháp khảo sát, phân tích thí nghiệm để xác định hiệu suất máy bơm, hệ số thấm của các loại đất,... phục vụ tính toán

+ Phương pháp phân tích tính toán sử dụng mô hình toán

+ Phương pháp phân tích tương quan, phân tích nội suy so sánh được sử dụng để so sánh các kết quả nghiên cứu.

Nội dung:

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về công tác xây dựng và áp dụng định mức KTKT trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Tổng kết các kết quả định mức thực tế từng vùng miền trên toàn quốc.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập một số định mức KTKT chủ yếu trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi (gồm 7 loại định mức chủ yếu: Định mức lao động và đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm; Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng; Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới; Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu thoát nước; Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; Định mức vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác quản lý vận hành; Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp).

Từ kết quả nghiên cứu trên, đề tài tổng hợp biên soạn dự thảo Sổ tay hướng dẫn quy trình và phương pháp lập định mức kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. Phần này tập trung tổng kết, tóm tắt nội dung nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn để biên soạn dự thảo Sổ tay hướng dẫn. 

- Thí điểm áp dụng bản dự thảo Sổ tay để xây dựng các chỉ tiêu định mức KTKT tại một số điểm nghiên cứu nhằm rút ra những tồn tại để bổ sung và hoàn thiện cho bản dự thảo.

- Tổ chức tập huấn cho các địa phương trên toàn quốc nhằm phổ biến nội dung Sổ tay hướng dẫn quy trình và phương pháp lập hệ thống định mức cho cán bộ chủ chốt ở các địa phương để làm nòng cốt khi triển khai thực hiện rộng rãi.

Kết quả:

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã đề ra. Một số sản phẩm chính của đề tài như sau:

- Tập báo cáo hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng và áp dụng định mức KTKT trong quản lý khai thác CTTL, làm rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác định mức đối với việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý công trình, tổng kết đánh giá việc xây dựng và áp dụng định mức đã được thực hiện ở các địa phương, đúc rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện công tác định mức ở các đơn vị quản lý khai thác CTTL.

- Tập báo cáo về quy trình và phương pháp lập định mức KTKT trong quản lý khai thác CTTL với 7 loại định mức cơ bản, bao gồm: Định mức lao động và đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm; Định mức sử dụng nước mặt ruộng; Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới; Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu thoát nước; Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; Định mức vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị; Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Sổ tay hướng dẫn lập định mức KTKT trong quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL. Sổ tay bao gồm các ví dụ tính toán cụ thể nhằm hướng dẫn các đơn vị lập định mức và áp dụng trong thực tế quản lý sản xuất ở các đơn vị.

- Tập huấn hướng dẫn quy trình và phương pháp lập các chỉ tiêu định mức KTKT trong quản lý khai thác CTTL cho hơn 170 lượt  cán bộ thuộc cơ quan quản lý thủy lợi và các cán bộ chuyên môn thuộc các doanh nghiệp KTCTTL trên toàn quốc.

- Biên soạn hướng dẫn quy trình và phương pháp lập định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL. Hướng dẫn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành áp dụng theo Quyết định số 2891 ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Công bố 03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Nhận xét của đơn vị tiếp nhận kết quả (nếu có):

- Tóm tắt ý kiến nhận xét đánh giá kết quả đề tài của các cơ quan chuyên môn và đơn vị tiếp nhận kết quả ( trích dẫn tên, số hiệu văn bản nếu có)

Bằng độc quyền sáng chế hoặc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ( nếu có):

- Số hiện văn bản ( nếu có)

Xuất bản phẩm:

1) Trương Đức Toàn và Lê Văn Chính (2009). Xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi: Thực trạng và giải pháp. Đặc san KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 23(9/2009)

2) Trương Đức Toàn và Đặng Ngọc Hạnh (2009). Nghiên cứu xác định phương pháp lập định mức tiêu thụ điện năng cho công tác bơm tiêu trong hệ thống công trình thủy lợi. Tạp chí NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 139 NĂM 2009.

3) Trương Đức Toàn (2009). Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đặc san KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 24(11/2009)

4) Đoàn Thế Lợi và Trương Đức Toàn (2010). Sổ tay hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2010.  

 
 
Các bài liên quan
 Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị trong hệ thống thủy lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả. CN ĐT/DA: PGS.TS Võ Khắc Trí (20/09/2010)
 Nghiên cứu các giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm ĐT/DA: ThS. Phan Thanh Hùng (20/09/2010)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 129
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,353,295
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR